Zarządzanie ryzykiem


Grupa IMS narażona jest na wiele ryzyk zewnętrznych i wewnętrznych. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie są jedynymi, które mogą dotyczyć Grupy i prowadzonej przez nią działalności. W przyszłości mogą wystąpić ryzyka trudne do przewidzenia w chwili obecnej, np. powstałe w wyniku zdarzeń nieprzewidywalnych lub nadzwyczajnych. Należy podkreślić, że spełnienie się któregokolwiek z wymienionych poniżej czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez Grupę IMS działalność, sytuację finansową, a także wyniki z prowadzonej działalności oraz kształtowanie się rynkowego kursu akcji IMS S.A.

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem rynkowym Grupy:

 • Ryzyko związane z sytuacją społeczno-ekonomiczną w Polsce
 • Ryzyko związane z rozwojem rynku handlu i usług
 • Ryzyko związane z pojawieniem się nowych technologii
 • Ryzyko związane z konkurencją

 

Czynniki ryzyka prawno-regulacyjne:

 • Ryzyka związane ze zmiennością przepisów prawa i jego interpretacji
 • Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego
 • Ryzyko podatkowe związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi
 • Ryzyko związane z zakazem handlu w niedziele

 

Czynniki ryzyka specyficzne dla Grupy i branży, w której działa:

 • Ryzyko nieosiągnięcia przez Grupę celów strategicznych
 • Ryzyko związane z akwizycją innego podmiotu
 • Ryzyko uzależnienia świadczenia usług przez Grupę IMS od umów podpisanych z partnerami handlowymi
 • Ryzyko szkód poczynionych klientom na skutek wadliwej pracy urządzeń oferowanych przez Grupę
 • Ryzyko związane z konfliktami interesów
 • Ryzyko utraty kluczowych pracowników

Czynniki ryzyka finansowego i kapitałowego:

 • Ryzyko kapitałowe
 • Ryzyko finansowe

 

Ryzyko związane z otoczeniem rynkowym Grupy

Ryzyko związane z sytuacją społeczno-ekonomiczną w Polsce

Działalność Grupy IMS jest uzależniona od sytuacji makroekonomicznej Polski, a w szczególności od: stopy wzrostu PKB, poziomu inwestycji, stopy inflacji, stopy bezrobocia i wysokości deficytu budżetowego. Pogorszenie się sytuacji makroekonomicznej może wpłynąć na kondycję klientów Grupy, czego efektem może być spadek wydatków na reklamę (pomiędzy dynamiką wydatków na reklamę, a dynamiką zmian PKB zachodzi silna korelacja), zmniejszenie wartości inwestycji w zakresie rozwoju sieci sprzedaży (mniejsza liczba otwieranych punktów handlowych, może wpłynąć na dynamikę sprzedaży Grupy IMS) lub ograniczenie sieci sprzedaży m.in. poprzez zamknięcie nierentownych punktów handlowych (zmniejszenie punktów handlowych wpłynie na ilość usług abonamentowych świadczonych dla danego klienta). Negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej Polski mogą generować ryzyko dla prowadzonej przez Grupę działalności gospodarczej i tym samym wpływać na jej wyniki finansowe.

Ryzyko związane z rozwojem rynku handlu i usług

Poziom sprzedaży detalicznej w sieciach handlowych wpływa pośrednio na biznes Grupy. Zmiany wielkości sprzedaży detalicznej u klientów Grupy IMS mogą spowolnić wzrost Grupy przede wszystkim w zakresie sprzedaży usług reklamowych. Ponadto istnieje ryzyko związane z rozwojem dystrybucji reklam przez tradycyjne środki masowego przekazu. Rozwój tradycyjnych kanałów dystrybucji reklam, zmiana technologii, zmiana cen usług reklamowych oraz preferencji klientów Spółki może wpłynąć negatywnie na wyniki realizowane przez Grupę.

Ryzyko związane z pojawieniem się nowych technologii

Ciągły rozwój technologii niesie za sobą potrzebę ponoszenia stałych kosztów związanych z pracami badawczo-rozwojowymi oraz udoskonaleniem już istniejących produktów Grupy. Istnieje ryzyko, iż w przyszłości może zaistnieć konieczność poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych, których to Grupa IMS nie byłaby w stanie pokryć, co może wpłynąć negatywnie na pozycję Grupy na rynku oraz jej wyniki finansowe. Drugim aspektem tego ryzyka jest zagrożenie stworzenia nowej technologii związanej z oferowanymi produktami przez konkurencję. Może to skutkować znaczną obniżką kosztów świadczenia usług przez konkurencję co może wpłynąć negatywnie na wyniki finansowe realizowane przez Grupę.

Ryzyko związane z konkurencją

Na wyniki finansowe osiągane przez Grupę może mieć wpływ obniżanie cen usług i towarów przez firmy konkurencyjne. Strategia działania Grupy IMS koncentruje się na wzmacnianiu pozycji rynkowej i powiększaniu przewagi konkurencyjnej poprzez dywersyfikację portfolio oferowanych produktów, świadczenie kompleksowych usług, rozszerzanie segmentów działalności oraz sieci sprzedaży. Jednak mimo to przyszła pozycja rynkowa Grupy może być uzależniona od działań ze strony konkurencji obecnej na rynku. W szczególności nie można wykluczyć umacniania w przyszłości pozycji rynkowej konkurentów Grupy np. wskutek konsolidacji i koncentracji kapitałowej firm konkurencyjnych w sektorze oraz pojawienia się nowych podmiotów, co może mieć wpływ na obniżenie marż i wpłynąć na wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju Grupy w przyszłości.

powrót

Ryzyko prawno-regulacyjne

Ryzyka związane ze zmiennością przepisów prawa i jego interpretacji

Polski system prawny charakteryzuje się częstymi zmianami regulacji prawnych. Rodzi to dla Grupy potencjalne ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Regulacjami tymi są przepisy prawa handlowego, przepisy podatkowe, przepisy regulujące działalność gospodarczą, przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przepisy dot. papierów wartościowych, przepisy dot. prawa autorskiego: Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Rozporządzenia Ministra Kultury z 24 lutego 2003 r. w sprawie wysokości procentu wpłat na Fundusz Promocji Twórczości, Rozporządzenia Ministra Kultury z 12 maja 2011 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów, Rozporządzenia Ministra Kultury z 27 czerwca 2003 r. w sprawie opłat uiszczanych przez posiadaczy urządzeń reprograficznych. Ryzyko takie stwarzają również interpretacje dokonywane przez sądy i inne organy dotyczące zastosowania przepisów, będące często niejednoznaczne i rozbieżne. Podkreślić również należy, że przepisy prawa polskiego znajdują się dodatkowo w procesie zmian związanych z harmonizacją prawa polskiego z prawem europejskim (prace te obejmują m.in. Ustawę o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, stanowiącą implementację do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym), a także z dostosowaniem przepisów prawa do zmieniających się koncepcji gospodarczych. Ewentualne zmiany mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla działalności Grupy i osiągane wyniki finansowe. Ponadto zmiana regulacji prawnych organizacji zarządzających prawami autorskimi (takich jak ZAiKS, SAWP, ZPAV, STOART etc.) oraz wzrost opłat z tytułu wykorzystywania utworów muzycznych, może wpłynąć na obniżenie marży realizowanej przez Grupę.

Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego

Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami składających się na jego kształt przepisów, które nie zostały sformułowane w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania, są wciąż niejednolite. Wobec tego, w przypadku spółki działającej w polskim systemie podatkowym zachodzi większe ryzyko prowadzenia działalności niż w przypadku spółki działającej w bardziej stabilnych systemach podatkowych. Dodatkowym czynnikiem powodującym zmniejszenie stabilności polskich przepisów podatkowych jest harmonizacja przepisów prawa podatkowego w państwach należących do UE. W związku z powyższym, można oczekiwać ujednolicenia orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych, przekładającego się na jednolitość stosowania prawa podatkowego, także przez organy podatkowe.

Ryzyko podatkowe związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi

Grupa  zawierała i będzie w przyszłości zawierać transakcje z podmiotami powiązanymi. W opinii Grupy wszystkie takie transakcje zostały zawarte na warunkach rynkowych. Nie można jednak wykluczyć ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe rynkowego charakteru ww. transakcji, co mogłoby skutkować wzrostem zobowiązań podatkowych Grupy, a tym samym mogłoby mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i jej wyniki.

Ryzyko podatkowe związane z zakazem handlu w niedziele

Od 1 marca 2018 roku weszła w życie ustawa ograniczająca handel w niedziele. Stopniowe wprowadzanie zakazu (aż do całkowitego wyłączenia niedziel z handlu) będzie się odbywało od 2018 roku do 2020 roku. Powszechnie uważa się, że nie powinno być istotnych negatywnych skutków gospodarczych wprowadzenia ograniczeń w handlu w niedzielę. Tym niemniej, ryzyka jakie dostrzega obecnie Spółka mogą być związane z:

 • Redukcją budżetów wybranych firm czy sektorów ze względu na brak konsumentów w obiektach gdzie działa Grupa IMS;
 • Redukcją częstotliwości zleceń reklamowych;
 • Redukcją liczby klientów / marek reklamujących się;
 • Wycofywaniem się klientów z usług Grupy IMS lub renegocjacje cen tych usług.

powrót

Ryzyko specyficzne dla Grupy i branży, w której działa

Ryzyko nieosiągnięcia przez Grupę celów strategicznych

Zarząd IMS S.A. zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby Grupa zrealizowała najważniejsze cele strategiczne w najbliższych latach. Niemniej jednak Zarząd IMS S.A. nie może zagwarantować osiągnięcia wszystkich celów. Wystąpienie nieprzewidzianych zdarzeń rynkowych lub podjęcie błędnych decyzji w obszarze strategii rozwoju Grupy, będących skutkiem niewłaściwej oceny sytuacji w branży, może negatywnie wpłynąć na osiągane wyniki i pozycję rynkową. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd jednostki dominującej na bieżąco analizuje tendencje rynkowe, a także czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, wpływające na prowadzoną działalność. W razie potrzeby zostaną podjęte decyzje, mające na celu minimalizację negatywnego wpływu na sytuację Grupy.

Ryzyko związane z akwizycją innego podmiotu

Zgodnie z przyjętą strategią, jednym z jej elementów jest wzrost poprzez akwizycje. Celem Grupy jest poszukiwanie jedynie rentownych podmiotów o dużych perspektywach wzrostu, których przejęcie pozwoli na wykorzystanie efektów synergii dla wzrostu wartości Grupy IMS oraz dywersyfikację usług. Podstawowym ryzykiem podczas realizacji strategii rozwoju w drodze akwizycji innych podmiotów jest trudność oceny sytuacji finansowej i biznesowej podmiotów będących przedmiotem inwestycji. W przypadku zrealizowania się takiego ryzyka, zakup spółki może mieć negatywny wpływ na wyniki skonsolidowane Grupy IMS. Zarząd IMS S.A. zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by ograniczyć możliwość zaistnienia takiego ryzyka. Zarząd wybierając potencjalne spółki do akwizycji skupi się na przedsiębiorstwach rentownych, o dobrych perspektywach wzrostu. Ponadto Grupa przeprowadzi pełne badanie due diligence potencjalnego przedmiotu akwizycji, mające na celu rozpoznanie i zminimalizowanie wszelkich ryzyk związanych z przeprowadzeniem transakcji.

Ryzyko uzależnienia świadczenia usług przez Grupę IMS od umów podpisanych z partnerami handlowymi

Grupa IMS realizuje swoje usługi w obiektach klienta, m.in. w galeriach i sieciach handlowych. Grupa podpisuje wieloletnie kontrakty, głównie na okres 3 lat, na podstawie których może realizować swoje usługi w powyższych obiektach. Istnieje ryzyko, iż ze względu na zmianę polityki działalności, galerie, sieci handlowe lub inni partnerzy wypowiedzą lub nie przedłużą zawartych umów, co wpłynie na obniżenie przychodów realizowanych przez Grupę. Na dzień publikacji sprawozdania, obroty z żadnym partnerem handlowym nie osiągają poziomu 10% ogółu przychodów Grupy. Tym niemniej, jednoczesne wypowiedzenie umów przez kilku partnerów, z których każdy generuje kilka procent obrotów Grupy, mogłoby w efekcie doprowadzić do kilkunastoprocentowego obniżenia jej przychodów oraz istotnego spadku zysków.

Ryzyko szkód poczynionych klientom na skutek wadliwej pracy urządzeń oferowanych przez Grupę IMS

Grupa posiada swoje urządzenia techniczne w kilku tysiącach punktów handlowych głównie na terenie Polski, ale również poza jej granicami. Obsługiwane urządzenia są skomunikowane poprzez łącza internetowe. Istnieje ryzyko zaprzestania działania urządzenia z powodów wewnętrznych (wadliwej konstrukcji, błędów w produkcji), jak i zewnętrznych (problemy z dostępem do Internetu). Wszystkie przerwy w dostawie usług przez Grupę spowodowane wadami technicznymi urządzeń mogą skutkować roszczeniami reklamacyjnymi i powodować konieczność wypłaty odszkodowań. Niemniej jednak urządzenia techniczne Grupy cechują się bardzo wysoką niezawodnością.

Ryzyko związane z konfliktami interesów

W toku prowadzonej działalności przez Grupę IMS istnieje konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych w związku z następującymi okolicznościami:

 • Posiadaniem przez członka Zarządu - Dariusza Lichacza oraz pośrednio przez członka Rady Nadzorczej – p. Andrzeja Chajca (poprzez Nomada Polska Sp. z o.o. - od stycznia 2018 r. poprzez ARIA Sp. z o.o. i Wspólnicy sp.k. - w której p. Chajec jest członkiem Zarządu) udziałów w Mood Factory Sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej. W trakcie bieżącej współpracy IMS i innych spółek z Grupy Kapitałowej z Mood Factory, realizowane są zyski na sprzedaży usług, towarów i materiałów do Mood Factory. Transakcje odbywają się na warunkach rynkowych. Poziom realizowanych zysków na tych transakcjach jest podobny jak poziom zysków realizowanych na sprzedaży do zewnętrznych podmiotów przeprowadzających z Grupą IMS obroty na podobnym poziomie co Mood Factory.
 • Posiadaniem przez członków Zarządu IMS S.A. (Michał Kornacki, Dariusz Lichacz, Piotr Bielawski) udziałów w Music Channels Invest Sp. z o.o. a tym samym pośrednio w Music Channels Sp. z o.o. w likwidacji. Spółki te nie prowadzą działalności konkurencyjnej względem Spółki. IMS S.A. w okresie styczeń – kwiecień 2017 roku na rzecz Music Channels Sp. z o.o. w likwidacji świadczył usługi najmu. W kwietniu 2017 roku Music Channels Sp. z o.o. w likwidacji została wykreślona z rejestru przedsiębiorców.
 • Zasiadaniem przez pana Jarosława Dominiaka (Członka Rady Nadzorczej) w Zarządzie (Prezes Zarządu) Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. SII świadczyło usługi doradcze w zakresie relacji inwestorskich na rzecz IMS. Usługi świadczone były na warunkach rynkowych.
 • Pan Andrzej Chajec (Członek Rady Nadzorczej) jest Komplementariuszem w Kancelarii Prawnej Chajec, Don-Siemion & Żyto sp.k. Podmiot ten świadczy usługi prawne na rzecz IMS. Usługi świadczone są na warunkach rynkowych.

Zarząd IMS S.A. podkreśla, że wszystkie transakcje, o których mowa powyżej, zawierane są na warunkach rynkowych.

Ryzyka utraty kluczowych pracowników

Jednym z najbardziej wartościowych zasobów Grupy Kapitałowej są pracownicy, w szczególności kadra menedżerska, przedstawiciele handlowi, specjaliści od kontentu muzycznego oraz pracownicy IT. W przypadku przejścia kluczowych pracowników do firm konkurencyjnych, istniałoby ryzyko, iż firmy te mogłyby stać się istotnymi konkurentami wobec Grupy. W celu zapobiegania ryzyku utraty kluczowych pracowników Grupa prowadzi politykę kadrową mającą na celu budowanie więzi pracowników z Grupą, efektywne motywowanie pracowników oraz zapewnienie rozwoju pracowników poprzez szkolenia. W ramach tej polityki Grupa przeprowadziła dwa programy opcji menedżerskich w latach 2011 – 2013 i 2013 – 2015 oraz odsprzedaż akcji własnych pracownikom i menedżerom w 2016 r. celem związania kluczowego personelu ze Spółką i Grupą IMS. We wrześniu 2017 roku Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdziło również kolejny Program Motywacyjny na lata 2018 – 2020 oparty o opcje menedżerskie i skierowany do członków Zarządu IMS S.A., menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej IMS.

powrót

Ryzyko finansowe i kapitałowe

Zarządzanie ryzykiem kapitałowym

Celem Grupy w zakresie zarządzania kapitałem jest dostarczenie odpowiednich środków finansowych niezbędnych do kontynuowania działalności, tak aby możliwe było zapewnienie zwrotu na kapitale dla Akcjonariuszy oraz utrzymanie optymalnej struktury kapitału. Aby utrzymać lub skorygować strukturę kapitału, Grupa IMS może zwracać kapitał Akcjonariuszom, emitować nowe akcje lub sprzedawać aktywa w celu obniżenia zadłużenia. Grupa monitoruje kapitał przy pomocy m.in. wskaźnika zadłużenia. Wskaźnik ten oblicza się jako stosunek zadłużenia netto do łącznej wartości kapitału. Zadłużenie netto oblicza się jako sumę kredytów i pożyczek (w tym kredyty i pożyczki oraz zobowiązania handlowe i pozostałe, wykazane w jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji finansowej) pomniejszoną o środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Łączną wartość kapitału oblicza się jako kapitał własny wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej plus zadłużenie netto. Wskaźnik zadłużenia na 31 grudnia 2017 r. wyniósł 33% i był wyższy o 4 punkty procentowe wobec stanu na 31 grudnia 2016 r. – 29%.

Wskaźnik zadłużenia Za okres zakończony
31.12.2017 r.
Za okres zakończony
31.12.2016 r.
Kredyty ogółem (w tym zobowiązania handlowe i pozostałe) 17 091 14 533
minus: środki pieniężne i ich ekwiwalenty 7 023 6 856
Zadłużenie netto 10 068 7 677
Kapitał własny razem 20 735 18 828
Kapitał ogółem 30 803 26 505
Wskaźnik zadłużenia 33% 29%

Zarządzanie ryzykiem finansowym

Grupa jest narażona na ryzyka związane przede wszystkim z instrumentami finansowymi z których korzysta, takimi jak: kredyty bankowe, umowy leasingu finansowego, umowa faktoringu, pożyczki dla jednostek powiązanych, środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz należności i zobowiązania handlowe.

Ogólna polityka Grupy dotycząca zarządzania ryzykiem finansowym ma na celu zminimalizowanie potencjalnie niekorzystnego wpływu na wynik finansowy. Zarząd IMS S.A. ustala ogólne zasady zarządzania ryzykiem oraz politykę dotyczącą konkretnych obszarów, takich jak: ryzyko zmiany kursu walut, ryzyko stopy procentowej, ryzyko kredytowe, w celu stabilizacji przepływów pieniężnych oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu płynności i elastyczności finansowej.

Ryzyko walutowe

Grupa jest narażona na ryzyko walutowe, którego źródłem są głównie transakcje międzynarodowe wyrażone w walutach innych niż złoty polski. Transakcje międzynarodowe odbywają się głównie w USD i EUR.

Struktura walutowa wybranych instrumentów finansowych na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 roku oraz na 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

Stan na 31.12.2017 r. EUR EUR przeliczone na PLN USD USD przeliczone na PLN
Klasy instrumentów finansowych        
Aktywa finansowe        
Należności z tytułu dostaw i usług 20 83 22 77
Środki pieniężne 12 53 1 3
Razem 32 135 23 80
Zobowiązania finansowe        
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 13 53 122 423
Razem 13 53 122 423

 

Stan na 31.12.2016 r. EUR EUR przeliczone na PLN USD USD przeliczone na PLN
Klasy instrumentów finansowych        
Aktywa finansowe        
Należności z tytułu dostaw i usług 123 545 2 8
Środki pieniężne 4 16 1 5
Razem 127 561 3 13
Zobowiązania finansowe        
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 10 47 227 949
Razem 10 47 227 949

W poniższej tabeli zaprezentowana została analiza wrażliwości na ryzyko walutowe wybranych instrumentów finansowych wraz z wpływem na wynik netto w PLN przy założeniu wzrostu/spadku kursu EUR/PLN oraz USD/PLN o +/- 10%.

Stan na 31.12.2017 r. EUR/PLN USD/PLN
Klasy instrumentów finansowych zmiana + 10% zmiana -10% zmiana + 10% zmiana -10%
Aktywa finansowe        
Należności z tytułu dostaw i usług 6 (6) 6 (6)
Środki pieniężne 2 (2) - -
Razem aktywa finansowe 8 (8) 6 (6)
Zobowiązania finansowe        
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (5) 5 (34) 34
Razem zobowiązania finansowe (5) 5 (34) 34
Razem aktywa i zobowiązania finansowe 3 (3) (28) 28

 

Stan na 31.12.2016 r. EUR/PLN USD/PLN
Klasy instrumentów finansowych zmiana + 10% zmiana -10% zmiana + 10% zmiana -10%
Aktywa finansowe        
Należności z tytułu dostaw i usług 44 (44) 1 (1)
Środki pieniężne 1 (1) - -
Razem aktywa finansowe 45 (45) 1 (1)
Zobowiązania finansowe        
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (4) 4 (77) 77
Razem zobowiązania finansowe (4) 4 (77) 77
Razem aktywa i zobowiązania finansowe 41 (41) (76) 76

Ryzyko zmiany stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej jest to ryzyko wynikające z faktu, że wartość godziwa albo przyszłe przepływy z instrumentu finansowego będą zmieniać się na skutek zmian stóp procentowych. Na 31 grudnia 2017 r., z racji niedużego udziału długu w finansowaniu ogółem oraz poziomu stóp procentowych i ich zmian w ostatnim czasie, ekspozycja Grupy na to ryzyko nie jest szczególnie wysoka. W przypadku wzrostu udziału długu w strukturze finansowania ekspozycja na to ryzyko ulegnie zwiększeniu.

Aktywami i zobowiązaniami narażonymi na zmiany stóp procentowych są obecnie przede wszystkim lokaty bankowe, zobowiązania z tytułu leasingu finansowego oraz faktoring.

W poniższej tabeli przedstawiona została analiza wrażliwości wybranych instrumentów finansowych na ryzyko zmiany stopy procentowej wraz z wpływem na wynik netto przy założeniu zmiany stopy procentowej o +/- 1 p.p.

Klasy instrumentów finansowych średnia wartość bilansowa
ekspozycji narażonej na ryzyko w 2017 r.
Wpływ na wynik netto przy założeniu:
zmiana +1p.p. zmiana - 1 p.p.
Aktywa finansowe      
Środki pieniężne 6 940 56 (56)
Razem aktywa finansowe 6 940 56 (56)
Zobowiązania finansowe      
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 7 378 (60) 60
Kredyty 6 - -
Zobowiązania z tytułu faktoringu 314 (3) 3
Razem zobowiązania finansowe 7 697 (63) 63
Razem aktywa i zobowiązania finansowe - (7) 7

 

Klasy instrumentów finansowych średnia wartość bilansowa
ekspozycji narażonej na ryzyko w 2016 r.
Wpływ na wynik netto przy założeniu:
zmiana +1p.p. zmiana - 1 p.p.
Aktywa finansowe      
Należności z tytułu pożyczek 150 1 (1)
Środki pieniężne 6 093 49 (49)
Razem aktywa finansowe 6 243 50 (50)
Zobowiązania finansowe      
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 6 070 (49) 49
Kredyty 6 - -
Zobowiązania z tytułu faktoringu 236 (2) 2
Razem zobowiązania finansowe 6 312 (51) 51
Razem aktywa i zobowiązania finansowe - (1) 1

Za średnią wartość bilansową ww. instrumentów finansowych, przyjęta została średnia arytmetyczna danego instrumentu finansowego z początku i końca okresu bilansowego (to jest 1 stycznia i 31 grudnia danego roku).

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe definiowane jest jako ryzyko poniesienia straty finansowej przez Grupę w sytuacji, kiedy kontrahent lub druga strona transakcji nie spełni swoich umownych obowiązków. Polityka Grupy zakłada ciągły monitoring i każdorazową analizę możliwości udzielenia kredytu kupieckiego odbiorcom produktów i usług. Wydłużony okres spłaty mogą otrzymać firmy będące we wcześniejszych okresach klientami Grupy i charakteryzujące się pozytywną historią spłat, oraz firmy posiadające zdolność kredytową ocenioną na podstawie analiz wewnętrznych lub zewnętrznych. Grupa w celu zminimalizowania potencjalnego wpływu ryzyka kredytowego na bieżąco monitoruje salda w odniesieniu do każdego klienta. Koncentracja ryzyka kredytowego związana jest z sezonowością sprzedaży (najwyższa sprzedaż następuje w IV kwartale roku, w szczególności w miesiącu grudniu). W związku z tym, na 31 grudnia saldo należności wykazuje wysoki poziom, który istotnie zmniejsza się w I kwartale kolejnego roku obrotowego. Niski stopień ryzyka kredytowego widoczny jest na przykładzie analizy poziomu odpisów aktualizujących: dla 2017 r. - obroty Grupy IMS (sprzedaż z VAT) to poziom 59.106 tys. PLN, a poziom utworzonych odpisów aktualizujących wartość należności w 2017 roku to 208 tys. PLN.

Maksymalna ekspozycja
na ryzyko kredytowe
Stan na 
31 grudnia 2017 r.
Stan na 
31 grudnia 2016 r.
Należności z tytułu dostaw i usług 12 953 9 135
Pozostałe należności 106 122
Środki pieniężne 7 023 6 856
Razem 20 082 16 113

 

Koncentracja ryzyka kredytowego
dotycząca należności z tytułu dostaw i usług
Stan na 
31 grudnia 2017 r.
Stan na 
31 grudnia 2016 r.
Klient 1 7,7% 6,5%
Klient 2 6,1% 5,7%
Klient 3 4,2% 5,2%
Klient 4 4,1% 4,8%
Klient 5 3,7% 4,7%
Klient 6 3,5% 3,6%
Klient 7 2,4% 3,4%
Klient 8 2,1% 3,1%
Klient 9 1,9% 2,3%
Klient 10 1,3% 2,1%

Ryzyko utraty płynności

Ryzyko utraty płynności to ryzyko, iż Grupa nie będzie w stanie uregulować swoich zobowiązań finansowych w dacie ich wymagalności. W ramach zarządzania ryzykiem płynności Grupa stara się utrzymywać stan środków pieniężnych pozwalający na spłatę zobowiązań, zarówno w warunkach normalnych jak i kryzysowych, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Grupa monitoruje ryzyko braku płynności poprzez planowanie płynności, które uwzględnia terminy zapadalności zarówno inwestycji finansowych, aktywów finansowych (na przykład należności) oraz prognozowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Celem Grupy jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością finansowania, a elastycznością głównie poprzez finansowanie własnymi środkami oraz wykorzystywanie kredytów w rachunku bieżącym i umów leasingowych. Biorąc pod uwagę osiągane wyniki finansowe, wielkość i strukturę długu oraz historycznie dobry cykl rotacji należności, ryzyko utraty płynności jest niskie. 

Tabele poniżej przedstawiają wymagalność zobowiązań finansowych Grupy według daty wymagalności na podstawie umownych niezdyskontowanych płatności na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 roku oraz na 31 grudnia 2016 roku.

Zobowiązania finansowe według stanu na 31 grudnia 2017 roku Wartość bilansowa Umowne niezdyskontowane płatności z tego niezdyskontowane płatności o terminie wymagalności przypadającym w okresie od dnia bilansowego
do 3 miesięcy od 3 do 12 miesięcy od 1 roku do 2 lat od 2 do 3 lat od 3 do 5 lat powyżej 5 lat
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 5 358 5 358 5 358   - - - -
Rozliczenia międzyokresowe bierne oraz przychody przyszłych okresów 1 980 1 980 1 151 829 - - - -
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i pozostałych podatków (per saldo) 671 671 671   - - - -
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 7 624 8 177 782 1 979 2 368 1 720 1 328 -
Zobowiązania z tytułu faktoringu 359 359 - 359 - - - -
Razem 15 992 16 545 7 962 3 167 2 368 1 720 1 328 -

 

Zobowiązania finansowe według stanu na 31 grudnia 2016 roku Wartość bilansowa Umowne niezdyskontowane płatności z tego niezdyskontowane płatności o terminie wymagalności przypadającym w okresie od dnia bilansowego
do 3 miesięcy od 3 do 12 miesięcy od 1 roku do 2 lat od 2 do 3 lat od 3 do 5 lat powyżej 5 lat
Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki 11 11 - 11 - - - -
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 4 799 4 799 4 799   - - - -
Rozliczenia międzyokresowe bierne oraz przychody przyszłych okresów 1 090 1 090 719 371 - - - -
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i pozostałych podatków (per saldo) 53 53 53 - - - - -
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 7 131 7 691 554 1 661 2 128 1 857 1 491 -
Zobowiązania z tytułu faktoringu 269 269 - 269 - - - -
Razem 13 353 13 913 6 125 2 312 2 128 1 857 1 491 -

powrót