Sytuacja majątkowa Grupy


Wybrane dane ze Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 i 2016 roku

  Stan na 31 grudnia 2017 r. Stan na 31 grudnia 2016 r.
Aktywa trwałe, w tym: 14 068 14 248
Wartość firmy 2 446 2 446
Rzeczowe aktywa trwałe 10 429 10 825
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 486 407
Aktywa obrotowe, w tym: 23 758 19 113
Zapasy 2 822 1 951
Należności z tytułu dostaw i usług 12 953 9 135
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 7 023 6 856
Rozliczenia międzyokresowe 752 649
Aktywa razem 37 826 33 361
Kapitał własny 20 735 18 828
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 5 958 5 757
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 5 145 5 176
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 793 566
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 11 133 8 776
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 2 479 1 955
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 5 358 4 799
Rozliczenia międzyokresowe bierne 1 941 1 086
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków 516 453

Wybrane dane ze Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 i 2016 roku

  Stan na 31 grudnia 2017 r. Stan na 31 grudnia 2016 r.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 542 9 342
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym: (527) (1 353)
Nabycie wartości niematerialnych i środków trwałych (579) (751)
Nabycie udziałów Mood Factory Sp. z o.o. - (696)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej, w tym: (8 848) (6 585)
Sprzedaż akcji własnych - 5 182
Nabycie akcji własnych (1 965) (1 692)
Wypłata dywidendy (4 020) (7 705)
Płatności z tytułu leasingu finansowego wraz z odsetkami (2 956) (2 363)
Przepływy pieniężne netto 167 1 404
Środki pieniężne na początek okresu 6 856 5 330
Zwiększenie środków pieniężnych w wyniku nabycia Mood Factory Sp. z o.o. - 122
Środki pieniężne na koniec okresu 7 023 6 856

powrót

Zarządzanie zasobami finansowymi

W strukturze sprawozdania z sytuacji finansowej na 31 grudnia 2017 roku w porównaniu do stanu z 31 grudnia 2016 r. zauważalny jest wzrost poziomu należności z tytułu dostaw i usług (wzrost o 42%). Ze względu na sezonowość sprzedaży zauważalną w segmencie usług reklamowych audio oraz usług reklamowych Digital Signage (okres zwiększonej konsumpcji w punktach sprzedaży powoduje wzrost sprzedaży ww. usług reklamowych w IV kwartale) stan należności na ostatni dzień roku jest wysoki. Na koniec 2017 roku stanowi 34% sumy aktywów. Należności wygenerowane przez przychody grudnia regulowane są w pierwszym kwartale kolejnego roku i po I kwartale kolejnego roku poziom należności (wraz z należnościami powstałymi z tytułu sprzedaży kolejnego roku) kształtuje się na poziomie nieprzekraczającym zwykle 20% sumy aktywów.

Na 31 grudnia 2017 roku Grupa IMS posiada pełną zdolność płatniczą i kredytową oraz nie występują zagrożenia niewywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Dowodem bardzo dobrej sytuacji płynnościowej jest m.in. rekomendowana przez Zarząd IMS S.A. Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu wypłata dywidendy za rok 2017 w wysokości 20 gr na akcję. Posiadane możliwości finansowe zapewniają realizację zamierzeń inwestycyjnych, głównie związanych z bieżącą działalnością operacyjną i nakładami na środki trwałe (audio, wideo i aromaboxy). Należy wspomnieć, że większość tych inwestycji finansowana jest w drodze leasingu. Grupa bierze pod uwagę możliwość zwiększenia zadłużenia i/lub emisji akcji, głównie w przypadku potencjalnej akwizycji podmiotów z branży.

powrót

Inwestycje

Tabela: Nakłady Grupy Kapitałowej IMS na aktywa trwałe w latach 2017-2016

Rok Urządzenia do usługi audiomarketingu Urządzenia do usługi wideomarketingu Urządzenia do usługi aromamarketingu Samochody Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Inwestycje łącznie
2017 955 529 884 164 574 17 3 122
2016 1 464 1 281 909 684 288 281 4 907

 

Nakłady inwestycyjne Za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. Za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
Sfinansowane ze środków własnych 589 928
Sfinansowane poprzez leasing 2 533 3 979
RAZEM 3 122 4 907

Grupa świadczy swoje usługi na urządzeniach produkowanych przez IMS r&d sp. z o.o. (mediabox i wideobox, lokalizatory, rabatomaty) oraz na urządzeniach zakupywanych od firm zewnętrznych: aromabox oraz monitory do usługi Digital Signage. Urządzenia w trakcie eksploatacji oraz w związku ze zmianami technologicznymi muszą podlegać sukcesywnej wymianie. Grupa ponosi w związku z tym nakłady inwestycyjne wynikające nie tylko ze wzrostu liczby lokalizacji, w których świadczone są usługi, ale związane również z wymianą sprzętu.

powrót