Sytuacja kadrowa


Sytuacja kadrowa

Liczba pracowników (w osobach) Stan na 31 grudnia 2017 r. Stan na 31 grudnia 2016 r.
Pracownicy (wszystkie spółki Grupy) 37 38
Zarząd (wszystkie spółki Grupy) 9 10
RAZEM 46 48

Jednocześnie Grupa w swojej działalności ściśle współpracuje z blisko osiemdziesięcioma firmami / osobami fizycznymi na podstawie umów opartych o prawa kodeksu cywilnego.

Grupa prowadzi działalność usługową, w której kluczowe znaczenie mają zasoby ludzkie. Ludzie, którzy tworzą firmę, są świetnymi specjalistami. Są wśród nas uznani zawodowi muzycy, DJ-e, menedżerowie z wieloletnim stażem w dużych korporacjach i agencjach reklamowych. Doświadczenie i wiedza kluczowych pracowników zatrudnionych zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych przekłada się na unikalną pozycję konkurencyjną spółki. Aby zadbać o zrównoważony i efektywny rozwój pracowników, spółki Grupy IMS współfinansują ich proces kształcenia – szkolenia, nabywanie uprawnień, udział w konferencjach, sympozjach i warsztatach. Dla osób wybitnych i wyróżniających się przewidziano natomiast możliwość stworzenia indywidualnej ścieżki kariery. W celu związania kluczowego personelu z Grupą, w latach 2011 – 2013 oraz 2013 – 2015 przeprowadzone zostały programy motywacyjne oparte o akcje jednostki dominującej IMS S.A. Charakter programu mającego na celu związanie pracowników i menedżerów z Grupą miała także odsprzedaż akcji własnych przeprowadzona w czerwcu 2016 r., opisana szczegółowo w sprawozdaniach za 2016 rok. Natomiast w 2017 r. w IMS S.A. przyjęty został Program Motywacyjny III na lata 2018 – 2020 dla członków Zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej IMS.

powrót

 

Wynagrodzenie członków kadry menedżerskiej                          

Jako kluczowy personel kierowniczy Grupa identyfikuje Zarządy poszczególnych spółek Grupy i Radę Nadzorczą IMS S.A..

Zarządy wszystkich spółek Grupy Kapitałowej IMS Stan na 31 grudnia 2017 r. Stan na 31 grudnia 2016 r.
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) 2 639 2 437
Świadczenia po okresie zatrudnienia oraz z tytułu rozwiązania stosunku pracy - -
Pozostałe świadczenia długoterminowe - -
Płatności w formie akcji - -
Razem 2 639 2 437

Wynagrodzenie członków zarządów spółek Grupy składa się z części stałej (miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie oraz z tytułu umowy o pracę) i premii. Premia członków zarządów uzależniona jest od ich wyników pracy oraz wyników Grupy IMS osiąganych w danym roku obrotowym. Członkowie Zarządu IMS S.A. objęci są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej dla członków zarządów spółek kapitałowych. Dodatkowo członkom zarządów nie przyznano innych świadczeń w naturze. Na 31 grudnia 2017 r. nie występują zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze oraz zobowiązania w związku z tymi emeryturami dla byłych osób nadzorujących i zarządzających.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej IMS S.A. Stan na 31 grudnia 2017 r. Stan na 31 grudnia 2016 r.
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) 142 162
Świadczenia po okresie zatrudnienia oraz z tytułu rozwiązania stosunku pracy - -
Pozostałe świadczenia długoterminowe - -
Płatności w formie akcji - -
Razem 142 162

 

Członkowie Zarządu IMS S.A. oraz członkowie Rady Nadzorczej IMS S.A. w czerwcu 2016 roku nabyli akcje IMS S.A. w ramach prowadzonej przez Spółkę odsprzedaży akcji własnych.
Poniższa tabela zawiera informacje o nabytych akcjach Spółki przez członków kadry menedżerskiej.

 

  Liczba nabytych akcji (w szt.) Wartość sprzedaży (cena sprzedaży 1 akcji = 1,62 pln) Koszt nabytych akcji wykazany w sprawozdaniu IMS S.A.
Nabyte akcje własne IMS S.A. przez członków Rady Nadzorczej IMS S.A. 545 000 883 229
Nabyte akcje własne IMS S.A. przez członków Zarządu IMS S.A. 860 000 1 393 361
Razem 1 405 000 2 276 590

 

powrót