Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

 


Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cześć.

  Nota 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2017 r. 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2016 r.
       
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi:   48 079 43 437
Przychody netto ze sprzedaży 3.2. 48 054 43 226
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   23 241
Zmiana stanu produktów   2 (30)
Koszty działalności operacyjnej   38 083 35 761
Amortyzacja   3 567 3 365
Zużycie materiałów i energii   5 073 3 741
Usługi obce   19 882 16 748
Podatki i opłaty   261 246
Wynagrodzenia   6 044 6 531
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   498 525
Pozostałe koszty rodzajowe   403 388
Wartość sprzedanych towarów i materiałów   2 355 4 217
Zysk na sprzedaży   9 996 7 676
Pozostałe przychody operacyjne 3.3. 448 266
Pozostałe koszty operacyjne 3.3. 554 450
Zysk na działalności operacyjnej   9 890 7 492
Przychody finansowe 3.4. 187 90
Koszty finansowe 3.4. 303 468
Zysk brutto   9 774 7 114
Podatek dochodowy 3.5. 1 859 1 425
Zysk netto za rok obrotowy   7 915 5 689
ZYSK NETTO PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ   7 857 5 722
Zysk/Strata netto przypisana udziałowcom niekontrolującym   58 (33)
Pozostałe całkowite dochody netto   - (26)

Pozostałe całkowite dochody, które nie będą reklasyfikowane do wyniku powstałe na transakcji odsprzedaży akcji własnych

  - (32)

Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji, które nie będą reklasyfikowane do wyniku powstałe na transakcji odsprzedaży akcji własnych

  - (6)
Całkowite dochody ogółem   7 857 5 663
Całkowite dochody ogółem przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej   7 857 5 696
Całkowite dochody ogółem przypisane udziałowcom niekontrolującym   58 (33)
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (gr na akcję)      
Podstawowy zysk na akcję (gr na akcję) 3.1. 24 17
Rozwodniony zysk na akcję (gr na akcję) 3.1. 24 17

 powrót

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej - Aktywa

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną część.

  Nota Stan na 31 grudnia 2017 r. Stan na 31 grudnia 2016 r.
Aktywa trwałe   14 068 14 248
Wartość firmy 4.1. 2 446 2 446
Wartości niematerialne 4.2. 697 562
Rzeczowe aktywa trwałe 4.3. 10 429 10 825
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 4.4. 486 407
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 4.8. 10 8
Aktywa obrotowe   23 758 19 113
Zapasy 4.5. 2 822 1 951
Należności z tytułu dostaw i usług 4.6. 12 953 9 135
Należności pozostałe 4.6. 106 122
Nadpłaty z tytułu podatku dochodowego 4.6. 102 400
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4.7. 7 023 6 856
Rozliczenia międzyokresowe 4.8. 752 649
Aktywa razem   37 826 33 361

powrót 

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej - Pasywa

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cześć.

  Nota Stan na 31 grudnia 2017 r. Stan na 31 grudnia 2016 r.
KAPITAŁ WŁASNY      
Kapitał podstawowy 4.12. 670 670
Kapitał zapasowy 4.13. 9 128 7 939
Kapitał rezerwowy – środki na nabycie akcji własnych   2 512 2 000
Akcje własne   (1 988) -
Kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach   2 552 2 552
Zysk netto   7 857 5 722
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej   20 731 18 883
Kapitał własny przypisany udziałowcom niekontrolującym 4.14. 4 (55)
KAPITAŁ WŁASNY RAZEM   20 735 18 828
ZOBOWIĄZANIA      
Zobowiązania długoterminowe   5 958 5 757
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 4.16. 5 145 5 176
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 4.4. 793 566
Rezerwy długoterminowe 4.17. 20 15
Zobowiązania krótkoterminowe   11 133 8 776
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 4.16. 2 479 1 955
Kredyty i pożyczki 4.18. - 11
Zobowiązania z tytułu faktoringu 4.19. 359 269
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 4.20. 5 358 4 799
Rozliczenia międzyokresowe bierne 4.21. 1 941 1 086
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 4.22. 257 -
Zobowiązanie z tytułu pozostałych podatków 4.22. 516 453
Przychody przyszłych okresów   39 4
Rezerwy krótkoterminowe 4.23. 184 199
ZOBOWIĄZANIA RAZEM   17 091 14 533
Pasywa razem   37 826 33 361

powrót 

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną część.

  Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy - środki na nabycie akcji własnych Akcje własne Kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach Zyski zatrzymane Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał własny przypisany udziałowcom niekontrolującym Kapitał własny
Noty 4.12. 4.13.           4.14.  
Stan na 1 stycznia 2016 roku 673 3 470 6 387 (4 692) 3 861 6 888 16 587 4 16 591
Skup akcji własnych - 387 (387) (1 692) - - (1 692) - (1 692)
Odsprzedaż akcji własnych - 5 997 (5 997) 5 997 - - 5 997 - 5 997
Umorzenie akcji własnych (3) (381) (3) 387 - - - - -
Środki na nabycie akcji własnych - (2 000) 2 000 - - - - - -
Kapitał z przejęcia Mood Factory Sp. z o.o. - - - - - - - (26) (26)
Podział zysku z lat ubiegłych na kapitał - 492 - - - (492) - - -
Wypłata dywidendy - - - - (1 309) (6 396) (7 705) - (7 705)
Zysk netto roku obrotowego - - - - - 5 722 5 722 (33) 5 689
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto), w tym: - (26) - - - - (26) - (26)

Odsprzedaż akcji własnych menedżerom, pracownikom i współpracownikom

- (178) - - - - (178) - (178)

Odsprzedaż akcji własnych funduszowi inwestycyjnemu

- 152 - - - - 152 - 152
Suma całkowitych dochodów - (26) - - - 5 722 5 696 (33) 5 663
Stan na 31 grudnia 2016 roku 670 7 939 2 000 - 2 552 5 722 18 883 (55) 18 828
Stan na 1 stycznia 2017 roku 670 7 939 2 000 - 2 552 5 722 18 883 (55) 18 828
Skup akcji własnych - 1 988 (1 988) (1 988) - - (1 988) - (1 988)
Środki na nabycie akcji własnych - (2 500) 2 500 - - - - - -
Podział zysku z lat ubiegłych na kapitał - 1 701 - - - (1 701) - - -
Wypłata dywidendy - - - - - (4 020) (4 020) - (4 020)
Zysk netto roku obrotowego - - - -   7 857 7 857 58 7 914
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto) - - - - - - - - -
Suma całkowitych dochodów - - - - - 7 857 7 857 58 7 914
Stan na 31 grudnia 2017 roku 670 9 128 2 512 (1 988) 2 552 7 857 20 731 4 20 735

powrót 

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cześć.

  Noty 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2017 r. 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2016 r.
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zysk netto   7 915 5 689
Korekty   1 627 3 653
Zyski/Straty udziałowców niekontrolujących   58 (33)
Amortyzacja   3 567 3 365
Wynik na odsprzedaży akcji własnych pracownikom, menedżerom i współpracownikom   - 918
Odsetki leasing, kredyt, lokaty bankowe   219 155
Zysk z działalności inwestycyjnej   12 21
Zmiana stanu rezerw, rozliczeń międzyokresowych biernych i przychodów przyszłych okresów   880 80
Bilansowa zmiana stanu zapasów skorygowana o zobowiązania z tytułu leasingu dot. nieprzyjętych na stan środków trwałych   (457) (234)
Zmiana stanu należności krótkoterminowych   (3 802) 1 189
Zmiana stanu zobowiązań długoterminowych   - (116)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów   549 65
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych   (105) (1 215)
Należny roczny podatek dochodowy   1 859 1 425
Zmiany stanu pozostałych podatków   210 160
Zapłacony podatek dochodowy, w tym:   (1 302) (2 185)

- za rok 2017 (zaliczka)

  (1 180) -

- za rok 2016

  (121) (1 337)

- za rok 2015

  - (848)
Inne korekty   (61) 58
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej   9 542 9 342
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Wpływy z tytułu zbycia aktywów trwałych   52 84
Wpływy z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek   - 10
Wydatki z tytułu nabycia udziałów Mood Factory Sp. z o.o.   - (696)
Zakup wartości niematerialnych i środków trwałych   (579) (751)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (527) (1 353)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ      
Wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych   71 77
Wpływy z tytułu faktoringu   91 66
Sprzedaż akcji własnych   - 5 182
Wpływy z tytułu kredytów bankowych   - 11
Wypłata dywidendy 5.1. (4 020) (7 705)
Nabycie akcji własnych 5.2. (1 965) (1 692)
Wydatki związane z nabyciem akcji własnych 5.2. (23) (2)
Wydatki związane z odsprzedażą akcji własnych   - (133)
Płatności z tytułu leasingu finansowego wraz z odsetkami   (2 956) (2 363)
Płatności z tytułu faktoringu wraz z odsetkami   (35) (26)
Spłata kredytów bankowych wraz z odsetkami   (11) -
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej   (8 848) (6 585)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM   167 1 404
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU   6 856 5 330
Zwiększenie środków pieniężnych w wyniku nabycia Mood Factory Sp. z o.o.   - 122
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU   7 023 6 856
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH   167 1 526

 powrót