Prognozy

Stanowisko IMS S.A. odnośnie opublikowanych prognoz na 2017 rok

W dniu 22 maja 2017 roku Spółka opublikowała prognozę finansową na rok 2017.

Prognoza i jej realizacja przedstawiona została w tabeli poniżej (w mln PLN):

  Wyniki 2017 Prognoza 2017 % wykonania prognozy
Przychody netto ze sprzedaży 48,1 47,5 101%
EBIT 9,9 9,5 104%
EBITDA 13,5 13,5 100%
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 7,9 7,0 113%

Bardzo dobre wyniki finansowe to efekt bardzo udanego pod względem sprzedażowym roku 2017, tak dla IMS S.A., jak i całej Grupy Kapitałowej. Wzrost sprzedaży odnotowany został we wszystkich podstawowych segmentach sprzedażowych Grupy (szczegółowo opisane w zakładce Dane finansowe. Oprócz rosnących stabilnie, każdego roku, usług abonamentowych audio, wideo i aroma, w 2017 roku silnie, o blisko 20%, wzrosły przychody z usług reklamowych oraz nastąpił wzrost o 30% przychodów z działalności eventowej.

W dniu 23.05.2016 r. Spółka raportem ESPI nr 27/2016 opublikowała cele średnioterminowe Grupy Kapitałowe IMS na lata 2017 – 2019 przedstawione poniżej.

POZYCJA Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
EBITDA 13,5 mln PLN 16,5 mln PLN 20 mln PLN
Roczne tempo zwiększania lokalizacji abonamentowych 2 000 lokalizacji 2 500 lokalizacji 3 000 lokalizacji
Rentowność netto 16% 18% 22%
Dywidenda – min. 60% zysku TAK TAK TAK

Rentowność netto = zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej / skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży

Zarząd IMS S.A. podtrzymuje powyższe prognozy średnioterminowe.

Zarząd IMS S.A. podtrzymuje także realizację polityki dywidendowej obowiązującej w Grupie, która mówi o corocznym rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu do wypłaty co najmniej 60% skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Publikacja i realizacja przez Grupę prognoz finansowych jest dowodem zgodnego z planami rozwoju, stabilności oraz mocnych fundamentów prowadzonej działalności, a także przejrzystości i przewidywalności dla inwestorów.