Pozostałe informacje


 

Transakcje z podmiotami powiązanymi                                            

Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zawierane są na warunkach rynkowych.

Wykaz transakcji z podmiotami powiązanymi po wyeliminowaniu transakcji i sald wewnątrz Grupy Kapitałowej IMS.

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych - powiązanie osobowe przez Członka Rady Nadzorczej IMS S.A. zasiadającego jednocześnie we władzach Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2017 roku Obroty Należności Zobowiązania
Sprzedaż do IMS S.A. 25 - -
okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2016 roku Obroty Należności Zobowiązania
Sprzedaż do IMS S.A. 21 - -
Kancelaria Prawna Chajec, Don-Siemion & Żyto - od 06.2016 r. powiązanie osobowe przez Członka Rady Nadzorczej IMS S.A. będącego jednocześnie komplementariuszem w Kancelarii Prawnej Chajec, Don-Siemion & Żyto; w 2016 r. IMS S.A. zakupiła od ww. Kancelarii usługi o wartości 30 tys. PLN
okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2017 roku Obroty Należności Zobowiązania
Sprzedaż do IMS S.A. 25 - -
W 2017 roku Zarząd IMS S.A. i Rada Nadzorcza IMS S.A. poszerzyły zakres podmiotów blisko związanych z członkami Rady Nadzorczej, z którymi Spółka może zawierać umowy cywilnoprawne, o kancelarię prawną Chajec, Don Siemion & Żyto z siedzibą w Warszawie. Dotychczas jedynym tego typu podmiotem było Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.
Music Channels Sp. z o.o. w likwidacji (spółka została wykreślona z rejestru przedsiębiorców w 04.2017 r.) – powiązanie osobowe przez trzech członków Zarządu IMS S.A. będących pośrednio (przez inną spółkę) udziałowcami Music Channels Sp. z o.o. w likwidacji
okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2017 roku Obroty Należności Zobowiązania
Zakup od IMS S.A. 1 - -
okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2016 roku Obroty Należności Zobowiązania
Zakup od IMS S.A. 4 - 1

powrót

Umowy kredytowe i pożyczki zawarte w 2017 roku

Na 31 grudnia 2017 r. Grupa miała otwarte 3 linie kredytowe:

  • IMS S.A. - w rachunku bieżącym w ING Bank Śląski S.A. do wysokości 4 mln PLN – kredyt niewykorzystywany na 31.12.2017 r. Oprocentowanie na bazie zmiennych stóp procentowych opartych o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku. Uzyskane środki będą wykorzystane do finansowania bieżącej działalności Spółki. Termin spłaty zobowiązań kredytowych to 16.02.2018 roku. Na dzień publikacji sprawozdania umowa kredytowa, a tym samym termin spłaty zobowiązania kredytowego został wydłużony do 16.02.2019 roku.
  • IMS S.A. - w rachunku bieżącym w BGŻ BNP Paribas S.A. do wysokości 4 mln PLN – kredyt niewykorzystany na 31.12.2017 r. Oprocentowanie na bazie zmiennych stóp procentowych opartych o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę banku. Uzyskane środki będą wykorzystane do finansowania bieżącej działalności Spółki. Termin spłaty zobowiązań kredytowych to 29.11.2018 roku.
  • IMS r&d sp. z o.o. - w rachunku bieżącym w BGŻ BNP Paribas S.A. do wysokości 1 mln PLN – kredyt niewykorzystany na 31.12.2017 r. Oprocentowanie na bazie zmiennych stóp procentowych opartych o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę banku. Uzyskane środki będą wykorzystane do finansowania bieżącej działalności IMS r&d. Zabezpieczeniem umowy jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Dodatkowym zabezpieczeniem dla tego kredytu jest poręczenie udzielone przez IMS S.A. Odpowiedzialność IMS S.A. w ramach ww. poręczenia obejmuje zobowiązanie warunkowe do wysokości 1.500 tys. PLN. Data ważności tytułu egzekucyjnego z tytułu tej umowy to 22.11.2029 roku. Termin spłaty zobowiązań kredytowych to 29.11.2018 roku.

powrót

Pożyczki udzielone przez Grupę w 2017 roku

W dniu 30.10.2017 r. IMS S.A. udzieliła pożyczki IMS events sp. z o.o. w wysokości 90 tys. PLN. Pożyczka została spłacona 15.11.2017 r.

Poza wyżej wymienioną pożyczką, w 2017 roku IMS S.A. oraz spółki zależne nie udzielały pożyczek spółkom z Grupy Kapitałowej, jak i spółkom spoza Grupy Kapitałowej.

Na 31.12.2017 roku niespłacone pozostają pożyczki udzielone przez:

  1. IMS S.A. - pożyczka udzielona 1 października 2015 roku spółce Mood Factory. Wartość udzielonej pożyczki wynosi 300 tys. PLN. Oprocentowanie pożyczki ma charakter zmienny i jest sumą stawki WIBOR dla 1-miesięcznych depozytów międzybankowych i marży Pożyczkodawcy w wysokości 4 punktów procentowych. Zwrot pożyczki nastąpi na żądanie Pożyczkodawcy jednak nie wcześniej niż 1 kwietnia 2018 roku. Umowa pożyczki zawiera zapis o możliwości konwersji pożyczki i zaległych odsetek na kapitał zakładowy. Pożyczkodawca od 1 kwietnia 2016 roku może żądać od Wspólników Mood Factory Sp. z o.o. zmiany umowy spółki i podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 700 PLN poprzez utworzenie 14 nowych udziałów przeznaczonych do objęcia przez IMS S.A., które zostaną pokryte przez IMS S.A. wkładem pieniężnym w wysokości równej wartości niezwróconej kwoty pożyczki do dnia podjęcia uchwały o zmianie umowy spółki, przy czym różnica pomiędzy tą kwotą, a kwotą 700 PLN zostanie przekazana na kapitał zapasowy Mood Factory Sp. z o.o. Na koniec 2017 roku saldo pożyczki wraz z odsetkami wynosi 300 tys. PLN.
  2. Videotronic Media Solutions Sp. z o.o. - w styczniu 2016 roku oraz w lipcu 2016 roku udzieliła pożyczek w wysokości po 50 tys. PLN każda, spółce z Grupy Kapitałowej - IMS events sp. z o.o. Oprocentowanie pożyczek ma charakter zmienny i jest sumą stawki WIBOR dla 1-miesięcznych depozytów międzybankowych i marży Pożyczkodawcy w wysokości 2 punktów procentowych. Zwrot pożyczek nastąpi na żądanie Pożyczkodawcy. Na 31.12.2017 r. saldo pożyczek wraz z odsetkami wynosiło 100 tys. PLN.

powrót

Udzielone i otrzymane poręczenia i gwarancje

Poręczenia udzielone przez IMS S.A. w związku z zaciągnięciem zobowiązania przez spółki zależne

W 2017 r. IMS S.A. nie udzielała poręczeń spółkom zależnym, jak i spółkom spoza Grupy Kapitałowej.

Na 31 grudnia 2017 roku aktywne pozostaje:

Spółka Data udzielenia gwarancji Gwarant Beneficjent gwarancji Zakres gwarancji Wartość gwarancji /w PLN/ Termin obowiązywania
            od do
IMS S.A. 2017-01-02 ING Bank Śląski S.A. Kontrahent Spółki Zabezpieczenie wykonania umowy najmu powierzchni w galerii przez IMS S.A. 24 600 2017-01-02 2017-11-04
IMS S.A. 2017-03-31 ING Bank Śląski S.A. Kontrahent Spółki Zabezpieczenie wykonania umowy handlowej przez IMS S.A. 99 433 2017-03-31 2017-05-14
    Razem IMS S.A.   124 033    
IMS r&d sp. z o.o. 2017-04-25 ING Bank Śląski S.A. Izba Celna w Łodzi Wszystkie gwarancje udzielone przez IMS r&d sp. z o.o. dotyczą zabezpieczenia pokrycia wypłaty nagród wynikających z loterii promocyjnych organizowanych dla centrów handlowych w ramach projektu Rebate CEO 102 000 2017-05-24 2018-02-15
IMS r&d sp. z o.o. 2017-07-04 ING Bank Śląski S.A. Izba Celna we Wrocławiu 42 908 2017-08-03 2018-06-22
IMS r&d sp. z o.o. 2017-08-25 ING Bank Śląski S.A. Izba Celna w Katowicach 54 200 2017-09-14 2018-05-10
IMS r&d sp. z o.o. 2017-08-25 ING Bank Śląski S.A. Izba Celna we Wrocławiu 50 000 2017-09-21 2018-05-27
IMS r&d sp. z o.o. 2017-08-25 ING Bank Śląski S.A. Izba Celna w Kielcach 50 000 2017-09-18 2018-05-17
IMS r&d sp. z o.o. 2017-08-25 ING Bank Śląski S.A. Izba Celna w Łodzi 50 000 2017-09-18 2018-05-17
IMS r&d sp. z o.o. 2017-09-15 ING Bank Śląski S.A. Izba Celna w Warszawie 22 689 2017-09-15 2018-10-02
IMS r&d sp. z o.o. 2017-09-26 ING Bank Śląski S.A. Izba Celna w Łodzi 64 976 2017-10-16 2018-08-28
IMS r&d sp. z o.o. 2017-09-26 ING Bank Śląski S.A. Izba Celna w Łodzi 15 000 2017-10-15 2018-07-04
IMS r&d sp. z o.o. 2017-10-18 ING Bank Śląski S.A. Izba Celna w Łodzi 55 140 2017-10-18 2018-09-09
IMS r&d sp. z o.o. 2017-10-18 ING Bank Śląski S.A. Izba Celna w Łodzi 78 600 2017-10-18 2018-08-26
IMS r&d sp. z o.o. 2017-10-05 ING Bank Śląski S.A. Izba Celna w Łodzi 37 729 2017-11-06 2018-08-02
IMS r&d sp. z o.o. 2017-11-02 ING Bank Śląski S.A. Izba Celna w Łodzi 32 667 2017-11-20 2018-09-20
    Razem IMS r&d sp. z o.o.   655 909    
    RAZEM GRUPA IMS   779 942    
  1. poręczenie udzielone w grudniu 2016 roku przez IMS S.A. (IMS S.A. przystąpiła do długu) IMS r&d sp. z o.o. dotyczącego udzielonego przez BGŻ BNP Paribas S.A. na rzecz IMS r&d sp. z o.o. kredytu w rachunku bieżącym. Odpowiedzialność IMS S.A. w ramach powyższej umowy obejmuje zobowiązanie warunkowe do wysokości 1.500 tys. PLN. Data ważności tytułu egzekucyjnego z tytułu tej umowy to 22 listopada 2029 roku.

  2. poręczenie wekslowe do kwoty 200 tys. PLN udzielone w 2014 roku przez IMS S.A. na rzecz IMS events sp. z o.o. w umowie faktoringowej jaką IMS events sp. z o.o. zawarła z ING Commercial Finance Polska S.A. Data ważności tytułu egzekucyjnego z tytułu tego poręczenia to 12 lutego 2018 roku.

W 2017 r. spółki zależne z Grupy Kapitałowej IMS nie udzielały poręczeń IMS S.A., jak i spółkom spoza Grupy Kapitałowej IMS.

Udzielone gwarancje

W 2017 roku IMS S.A. i spółki zależne udzieliły następujących gwarancji:

Na 31 grudnia 2017 roku aktywne ponadto pozostają:

Spółka Data udzielenia gwarancji Gwarant Beneficjent gwarancji Zakres gwarancji Wartość gwarancji /w PLN/ Termin obowiązywania
            od do
IMS S.A. 2016-03-25 ING Bank Śląski S.A. Kontrahent Spółki Dwie gwarancje bankowe stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umów handlowych przez IMS S.A. 100 000 2016-03-25 2018-03-09
IMS S.A. 2016-08-04 ING Bank Śląski S.A. Kontrahent Spółki Dwie gwarancje bankowe stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umów handlowych przez IMS S.A. 100 000 2016-08-04 2019-06-30
    Razem IMS S.A.   200 000    
IMS r&d sp. z o.o. 2016-03-25 ING Bank Śląski S.A. Kontrahent Spółki Zabezpieczenie należytego wykonania umowy handlowej przez IMS r&d sp. z o.o. 132 308 2016-03-25 2018-03-14
IMS r&d sp. z o.o. 2016-12-01 ING Bank Śląski S.A. Izba Celna w Łodzi Zabezpieczenie pokrycia wypłaty nagród wynikających z loterii promocyjnej organizowanej dla centrów handlowych w ramach projektu Rebate CEO 255 430 2017-03-01 2018-01-28
    Razem IMS r&d sp. z o.o.   387 738    
    RAZEM GRUPA IMS   587 738    

powrót

Sprawy sądowe

Na 31.12.2017 roku jak i na dzień publikacji skonsolidowanego sprawozdania w Grupie Kapitałowej IMS nie wystąpiły postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej o wysokości co najmniej 10% kapitałów własnych Grupy IMS. Na dzień bilansowy 31.12.2017 roku Grupa prowadziła około sześćdziesięciu spraw sądowych i spraw komorniczo-egzekucyjnych, których przedmiotem były należności handlowe. Sprawy te dotyczą głównie roku 2016 i lat wcześniejszych. Wartość brutto tych należności wynosiła 372 tys. PLN i w całości objęta była odpisem aktualizującym (w tym, wartość odpisu dokonana w 2017 to 208 tys. PLN). W 2017 roku spisano należności handlowe, które po przeprowadzeniu dokładnej analizy uznano jako nieściągalne na łączną wartość 157 tys. PLN. Powodami umorzenia były głównie upadłości odbiorców i umorzenia postępowań komorniczych po wydanych wyrokach sądowych.

Na dzień bilansowy 31.12.2017 roku jak i na dzień publikacji sprawozdania przeciw spółkom Grupy Kapitałowej nie są prowadzone żadne istotne sprawy sądowe.

powrót 

Istotne pozycje pozabilansowe

Na 31.12.2017 r. Grupa IMS identyfikuje poniższe pozycje pozabilansowe:

  1. Udzielone poręczenia do łącznej wysokości 1.700 tys. PLN – poręczenia udzielone przez IMS S.A. w związku z zaciągnięciem zobowiązań przez spółki zależne – (szczegółowy opis);
  2. Gwarancje aktywne na 31.12.2017 r. w łącznej wartości 1.244 tys. PLN - (szczegółowy opis);
  3. Zobowiązania wekslowe związane z zaciągniętymi zobowiązaniami leasingowymi (maksymalna wartość zobowiązań na 31.12.2017 r. to 7.624 tys. PLN). (szczegółowy opis poniżej);

powrót

Opis znaczących postanowień umów leasingowych aktywnych na dzień 31.12.2017 roku

Leasingodawca Liczba podpisanych umów Przedmiot Waluta umowy Wartość początkowa netto przedmiotu leasingu Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tytułu leasingu na 31.12.2017 r. Warunki przedłużenia umowy Zabezpieczenie
IMS S.A.
ING Lease (Polska) Sp. z o.o. 49 Specjalistyczne urządzenia do audio-, wideo- i aromamarketingu; samochody PLN 8 188 4 520 umowy zawarte na czas określony, po okresie trwania pojedynczej umowy przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy po uiszczeniu ceny sprzedaży weksel in blanco
Millennium Leasing Sp. z o.o. 12 Specjalistyczne urządzenia do audio-, wideo- i aromamarketingu; samochody PLN 2 522 1 974 umowy zawarte na czas określony, po okresie trwania pojedynczej umowy przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy po uiszczeniu ceny sprzedaży weksel in blanco
Pekao Leasing Sp. z o.o. 8 Specjalistyczne urządzenia do audio-, wideo- i aromamarketingu PLN 1 382 583 umowy zawarte na czas określony, po okresie trwania pojedynczej umowy przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy po uiszczeniu ceny sprzedaży weksel in blanco
BGŻ Leasing Sp. z o.o. 5 Specjalistyczne urządzenia do audio-, wideo- i aromamarketingu; sprzęt IT PLN 343 290 umowy zawarte na czas określony, po okresie trwania pojedynczej umowy przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy po uiszczeniu ceny sprzedaży weksel in blanco
RAZEM IMS S.A.   12 435 7 367    
IMS r&d sp. z o.o.
ING Lease (Polska) Sp. z o.o. 3 Samochód osobowy, Standy multimedialne, sprzęt IT PLN 306 188 umowy zawarte na czas określony, po okresie trwania pojedynczej umowy przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy po uiszczeniu ceny sprzedaży weksel in blanco
RAZEM IMS r&d sp. z o.o.   306 188    
IMS events sp. z o.o.
ING Lease (Polska) Sp. z o.o. 1 Samochód ciężarowy PLN 106 69 umowy zawarte na czas określony, po okresie trwania pojedynczej umowy przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy po uiszczeniu ceny sprzedaży weksel in blanco
RAZEM IMS events sp. z o.o.   106 69    
Razem Grupa IMS   12 847 7 624    

 

powrót

Podmiot uprawniony do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego został wybrany przez Radę Nadzorczą IMS S.A. uchwałą nr 3 z 30 marca 2017 r. w sprawie wyboru audytora do przeglądu sprawozdań (jednostkowego i skonsolidowanego) za I półrocze 2017 r. oraz badania sprawozdań jednostkowego IMS S.A. oraz skonsolidowanego Grupy IMS za 2017 rok. Jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w wyżej wymienionych okresach została wybrana firma Poland Audit Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (poprzednia nazwa Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o.), wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3790. Umowę podpisano 1 sierpnia 2017 r. na czas określony, niezbędny do wykonania badań i przeglądów sprawozdań finansowych.

Poniższa tabela zawiera wysokość wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Podmiot Zakres zleconych prac Wysokość wynagrodzenia (w tys. PLN)
Za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2017 r. Za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2016 r.
Poland Audit Services Sp. z o.o. / poprzednia nazwa Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. badanie sprawozdania jednostkowego 14,5 14,0
badanie sprawozdania finansowego skonsolidowanego 9,5 8,0
przeprowadzenie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 5,0 5,0
przeprowadzenie przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy IMS za I półrocze 6,0 5,0
usługi due diligence 14,5 6,0
RAZEM 49,5 38,0

 

 

powrót