Istotne wydarzenia roku 2017


Rekomendacja „KUPUJ” dla akcji IMS S.A. z ceną docelową 5 PLN

W dniu 27 marca 2018r. opublikowana została przez Polski Dom Maklerski rekomendacja „kupuj” dla akcji IMS S.A. Na bazie modelu DCF oraz na podstawie oczekiwanej stopy dywidendy wyznaczono cenę docelową akcji IMS S.A. na 5,00 PLN, co oznaczało 32% potencjał wzrostu kursu akcji.

W rekomendacji wskazano kluczowe przesłanki inwestycyjne dla potencjalnych Akcjonariuszy:

 • sytuacja rynkowa, w tym: duża popularność marketingu sensorycznego na świecie oraz wzrost rynku reklamy w Polsce;
 • wypracowane wyniki ponad prognozą – szacunkowe wyniki Grupy IMS za 2017 rok opublikowane przez Spółkę w lutym 2018 r., okazały się być lepsze od prognozy o 1,4% na skonsolidowanych przychodach oraz 11% wyższe w odniesieniu do zysku netto;
 • stabilna polityka dywidendowa – IMS wypłaca dywidendę od pierwszego roku funkcjonowania na rynku publicznym;
 • atrakcyjne akwizycje – zgodne ze strategią rozwoju Grupy IMS – konsolidacja rynku i zdobycie pozycji lidera marketingu sensorycznego w Europie;
 • nowe produkty – Grupa IMS stale pracuje i wprowadza na rynek nowe produkty;
 • atrakcyjny model biznesowy – sprzedaż Grupy IMS w ok. 50% wynika ze stałych, comiesięcznych przychodów abonamentowych opartych o wieloletnie kontrakty, co zapewnia stałe wpływy finansowe;
 • ekspansja zagraniczna – Grupa IMS swoje usługi dostarcza już do wielu krajów, do których należą m.in.: Słowacja, Niemcy, Czechy, Rumunia, Węgry. Plany rozwoju opierają się w dużym stopniu na ekspansji zagranicznej Partnerów biznesowych Grupy pozyskanych w Polsce. Dzięki długoletniej współpracy polskie organizacje handlowe planując rozwój poza granicami kraju zakładają, iż usługi audio, Digital Signage oraz aroma implementować będą we współpracy ze spółkami Grupy IMS;
 • nowe segmenty rynku – Grupa IMS ciągle poszukuje nowych rynków zbytu dla swoich usług. Ciekawe i obiecujące kierunki rozwoju to bankowość oraz kanał stacji benzynowych.

Jak podał Polski Dom Maklerski S.A., rekomendacja „kupuj” oznacza, że w ocenie PDM S.A. Spółka jest fundamentalnie niedowartościowana i w okresie ważności rekomendacji cena akcji IMS S.A. znacznie wzrośnie. Rekomendacja zapada w dni jej zmiany (zapadnięcie przez zmianę) lub na dzień, w którym upływa 12 miesięcy od dnia jej wydania (zapadnięcie poprzez osiągnięcie terminu ważności), w zależności, który z powyższych terminów okaże się wcześniejszy. PDM S.A. podaje także, że nie zawarł z IMS S.A. umowy o prowadzenie usług w postaci sporządzania rekomendacji. Spółka dodaje w uzupełnieniu, że nie łączyła ani nie łączy IMS S.A. lub którejkolwiek ze spółek Grupy Kapitałowej IMS jakakolwiek umowa z Polskim Domem Maklerskim S.A.   

Pełny raport z rekomendacją „kupuj” dostępny jest na stronie internetowej PDM S.A. pod adresem: https://polskidm.com.pl/pliki/raport_ims.pdf

powrót

Działania dotyczące współpracy z innymi podmiotami

List intencyjny z Pixel Inspiration Holdings Limited

W dniu 8 marca 2017 r. IMS S.A. podpisała list intencyjny z czteroma udziałowcami spółki Pixel Inspiration Holdings Limited („Pixel”) z siedzibą w Wielkiej Brytanii posiadającymi łącznie 90% kapitału zakładowego oraz 90% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki oraz z samą spółką Pixel. Strony podpisały list w celu ustalenia warunków, na jakich Spółka odkupiłaby od udziałowców Pixel większościowy pakiet udziałów w Pixel, powiększając tym samym Grupę Kapitałową IMS o nowy podmiot. Spółka Pixel powstała w 2004 roku i jest agencją Digital Signage rozpoznawaną na rynku brytyjskim i europejskim. Świadczy usługi począwszy od projektowania i produkcji kontentów reklamowych, poprzez dostarczanie sprzętu, oprogramowania, instalacje i zarządzanie usługami Digital Signage. Ostatecznie nie doszło jednak do porozumienia ws. warunków transakcji nabycia pakietu większościowego w Pixel. Szczegółowo o potencjalnej transakcji dotyczącej Pixel, Spółka informowała w raportach bieżących ESPI 7/2017 z 08.03.2017 r. oraz ESPI 10/2017 z 20.03.2017 r.

Na dzień zatwierdzenia sprawozdania do publikacji powrót do negocjacji IMS ocenia jako mało prawdopodobny.


List intencyjny z Make Sense Media Sp. z o.o.

W dniu 17 października 2017 r. IMS S.A. oraz jej spółka zależna, IMS r&d sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („R&D”), podpisały list intencyjny z większościowym udziałowcem („Właściciel”) spółki Make Sense Media Sp. z o.o. („MSM”) z siedzibą w Warszawie posiadającym łącznie 99% kapitału zakładowego oraz 99% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki oraz z samą spółką MSM. Celem podpisanego listu było trójstronne ustalenie warunków przejęcia przez IMS r&d sp. z o.o. kontrolnego pakietu udziałów w MSM oraz zasad wykupu pozostałego pakietu mniejszościowego w MSM przez IMS r&d lub IMS S.A. w perspektywie 3 – 5 lat.

W dniu 7 lutego 2018 r. strony (tj. IMS S.A., IMS r&d sp. z o.o. oraz właściciel spółki Make Sense Media Sp. z o.o.) zakończyły negocjacje bez osiągnięcia porozumienia.


Zakończenie projektu Funbox

W 2016 r. IMS S.A. podpisała umowę inwestycyjną będącą umową opcji IMS S.A. na zakup większościowego pakietu udziałów w spółce Laboratorium Projektów Innowacyjnych sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („LabPi”). Rozwijany przez LabPi projekt Funbox to mobilna aplikacja muzyczna działająca na zasadzie szafy grającej, z wykorzystaniem serwera muzycznego służącego do emisji utworów muzycznych, zainstalowanego w obiekcie należącym do partnera handlowego. Celem podjęcia współpracy było poszerzenie rodzaju usług audio świadczonych przez Grupę IMS oraz zwiększenie liczby klientów, w szczególności lokalizacji abonamentowych. Z racji jednak na niski popyt na ww. usługę oraz niższej od oczekiwanej rentowności, Spółka zdecydowała się nie kontynuować współpracy przy tym projekcie, i nie skorzystać z opcji zakupu udziałów. IMS nie poniósła istotnych nakładów inwestycyjnych związanych z ww. projektem.

Potencjalne przychody z ww. projektu nie zostały ujęte w prognozie na lata 2017 – 2019 opublikowanej raportem bieżącym ESPI 27/2016 w dniu 23 maja 2016 roku, zatem odstąpienie od projektu nie ma wpływu na realizację prognozy.

powrót

Przyjęcie przez IMS S.A. Programu Motywacyjnego III na lata 2018 – 2020

W dniu 18 sierpnia 2017 r. Rada Nadzorcza IMS S.A. przyjęła Regulamin „Programu Motywacyjnego III na lata 2018 – 2020, dla członków Zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej IMS” („Regulamin Programu Motywacyjnego III”; „Regulamin III”), opartego o opcje menedżerskie. Celem Programu Motywacyjnego III, skierowanego do członków Zarządu IMS S.A. oraz menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej IMS jest stworzenie dodatkowego, silnego narzędzia motywującego do osiągania bardzo ambitnych celów, poprzez takie działania jak przejęcia wysokorentownych podmiotów, generowanie wysokiej sprzedaży z bieżących produktów i usług oraz pozyskiwanie nowych klientów i nowych rynków, co w efekcie powinno w istotny sposób przełożyć się na kurs akcji IMS S.A.

Program Motywacyjny III zakłada uzyskanie praw do objęcia przez osoby w nim uczestniczące, łącznie nie więcej niż 1.500.000 akcji nowej serii, pod warunkiem spełnienia przez te osoby określonych w Regulaminie III kryteriów, po cenie emisyjnej równej średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji IMS S.A. na GPW S.A. w Warszawie w okresie 01.08.2016 r. – 31.07.2017 r. wynoszącej 3,03 PLN (trzy złote i 3/100). Kryterium ogólnym nabycia prawa do objęcia akcji za dany rok obrotowy w okresie 2018 – 2020 („okres nabycia”) dla wszystkich osób uczestniczących, jest pozostawanie w stosunku służbowym z jedną ze spółek Grupy Kapitałowej IMS przez co najmniej sześć miesięcy w danym okresie nabycia oraz osiągnięcie przez Grupę co najmniej niżej wymienionych wyników EBITDA w danym roku:

 • okres nabycia 2018 rok – EBITDA w wysokości 16,5 mln PLN,
 • okres nabycia 2019 rok – EBITDA w wysokości 20 mln PLN,
 • okres nabycia 2020 rok – EBITDA w wysokości 23 mln PLN.

Kryterium szczegółowym jest znaczący wpływ osób uczestniczących na działalność spółek Grupy, którego oceny dokona Rada Nadzorcza, a w przypadku osób niebędących członkami Zarządu, ocena Rady Nadzorczej będzie poprzedzona pisemnym, uzasadniającym wybór danej osoby wnioskiem Zarządu. Rada Nadzorcza może odstąpić od kryterium ogólnego wymienionego powyżej, pod warunkiem szczególnie istotnego wpływu osoby lub osób uczestniczących na wyniki finansowe Grupy oraz pod warunkiem, że wynik EBITDA osiągnięty w danym okresie nabycia nie odbiega znacząco od poziomu EBITDA dla danego okresu nabycia zaprezentowanego powyżej. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym, Rada Nadzorcza może przyznać łącznie maksymalnie nie więcej niż 500.000 warrantów w ciągu całego okresu trwania Programu III (okresy nabycia 2018 – 2020).

Prawo do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego III będzie realizowane w formie warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę. Jeden warrant będzie uprawniał do objęcia jednej akcji. Uczestnicy Programu III zobowiązani zostaną do bezwzględnego niezbywania nabytych akcji (lock – up) przez okres 12 (dwanaście) miesięcy od dnia objęcia akcji.

Zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki Zarząd IMS zwołał Walne Zgromadzenia Spółki, które odbyło się 26 września 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 4 przyjęło ww. Program Motywacyjny III oraz zatwierdziło Regulamin tegoż Programu w brzmieniu opisanym powyżej. W dniu 17.11.2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, III Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował zmiany w Statucie Spółki dotyczące warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego IMS S.A. o kwotę nie wyższą niż 30.000,00 PLN poprzez emisję nie więcej niż 1.500.000 akcji serii C. O zarejestrowaniu zmian w Statucie przez KRS Spółka poinformowała w raporcie ESPI 38/2017 w dn. 22.11.2017 r.

IMS dokonała szacunku kosztu ww. programu motywacyjnego. Maksymalny koszt programu – przy przyznaniu wszystkich 1.500.000 akcji objętych programem – to 854 tys. PLN. Wartość opcji oszacowana została przy użyciu modelu Blacka – Scholesa (analogicznie jak w przypadku wcześniejszych programów motywacyjnych opartych o akcje). Danymi wejściowymi do modelu była przyjęta cena akcji na dzień przyznania praw do programu wynosząca 3,36 PLN (ważony wolumenem średni kurs zamknięcia akcji IMS S.A. z ośmiu miesięcy kalendarzowych 2017 r. poprzedzających miesiąc przyjęcia programu przez NWZ, tj. okres 01.01.2017 – 31.08.2017), cena wykonania = 3,03 PLN, stopa wolna od ryzyka = 2%, oczekiwana zmienność = 7% (wyliczona na bazie miesięcznych stóp zwrotu z akcji IMS S.A. w okresie 01.01.2017 – 31.08.2017).

powrót

Czynniki, które w ocenie Grupy będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej najbliższego roku

Decydujący wpływ na wyniki Grupy w perspektywie co najmniej najbliższego roku będzie miała realizacja strategii rozwoju, opisanej szczegółowo w pkt 1.3. niniejszego sprawozdania.  Szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • Tempo wzrostu ilości lokalizacji abonamentowych audio, wideo i aroma;
 • Przychody ze sprzedaży usług reklamowych, zależne w dość istotnym stopniu od ogólnej koniunktury gospodarczej i budżetów reklamodawców;
 • Akwizycje mające na celu konsolidację rynku marketingu sensorycznego;
 • Korzyści płynące ze zwiększenia potencjału ludzkiego w działach handlowych oraz dodatkowy czynnik motywacyjny w postaci Programu Motywacyjnego III opartego o opcje menedżerskie, wpływający na kluczowy personel IMS S.A. i Grupy ;
 • Efekty działań komunikacyjno-marketingowych;
 • Ekspansję na rynkach zagranicznych;
 • Pozyskiwanie nowych, dotychczas nieobsługiwanych segmentów rynku;
 • Wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług.

powrót

Nagrody i wyróżnienia otrzymane w 2017 roku

Nagrody i wyróżnienia otrzymane przez Grupę do dnia publikacji sprawozdania:

 • W październiku 2017 roku IMS S.A. otrzymała prestiżowe wyróżnienie w konkursie The Best Annual Report 2016 za Raport on-line 2016. Konkurs jest organizowany przez Instytut Rachunkowości i Podatków oraz Giełdę Papierów Wartościowych we współpracy z KNF oraz czołowymi firmami audytorskimi. Celem konkursu, który odbywa się już od 12 lat, jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Gala finałowa odbyła się 19 października 2017 roku w Sali Notowań budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. To nie pierwszy nasz sukces na tym polu. W trakcie niespełna 6-letniego funkcjonowania IMS S.A. jako spółki publicznej, otrzymaliśmy jeszcze dwa inne, prestiżowe wyróżnienia. W 2014 roku zostaliśmy nagrodzeni za Najlepsze Sprawozdanie Finansowe 2013 na NewConnect, a w 2016 roku za najlepszy debiut w kategorii Raport Roczny w Internecie 2015.
 • Wyróżnienie dla IMS S.A. w konkursie Heros Rynku Kapitałowego 2017 przyznawane przez Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na podstawie prowadzonego plebiscytu wśród inwestorów. Konkurs ma na celu promowanie najwyższych standardów komunikacji i szerzenie wiedzy pośród uczestników rynku finansowego, w tym przede wszystkim wśród inwestorów indywidualnych. IMS S.A. została wyłoniona spośród przeszło 400 spółek i uznana za jedną z czterech najlepszych spółek notowanych na GPW pod względem najwyższych standardów komunikacji z inwestorami. Werdykt został ogłoszony podczas Konferencji WallStreet 21 na początku czerwca 2017 r.
 • Wyróżnienie dla IMS S.A. w XVII Edycji Rankingu Gazele Biznesu 2016 – rankingu najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. I edycja rankingu Gazele Biznesu odbyła się w 2000 roku. Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. W każdej edycji rankingu badane są wyniki firmy za pełne trzy poprzedzające lata. W bieżącej edycji weryfikowane były wyniki osiągnięte w okresie 2013, 2014 i 2015. Uroczysta Gala wręczenia nagród odbyła się 14 marca 2017 roku.
  Zaznaczyć należy także, że IMS S.A. została wyróżniona również w poprzednich Edycjach Rankingu Gazele Biznesu 2015Gazele Biznesu 2014.
 • W listopadzie 2017 roku podczas gali Retail Show Exhibition & Conference 2017, IMS S.A. zajęła 1 miejsce w konkursie Polish Digital Signage Association Awards 2017 w 2 kategoriach: Najlepszy Content Digital Signage i Najlepsza Kampania Digital-Out-of-Home. Nasza firma została nagrodzona za kampanię Angry Birds, a także za kontent neutralny. Jest to już nasza trzecia nagroda główna za kontent Digital Signage w tym konkursie – wcześniejsze wygraliśmy w 2011 i 2015 roku. W 2015 r. zostaliśmy również nagrodzeni za Wzorcową Instalację Digital Signage w Galerii Kazimierz, dla której wykonaliśmy projekt oraz instalację niestandardowych nośników LED Digital Signage.
 • W kwietniu 2018 r. strona Emitenta „IMS.FM” znalazła się w TOP 3 małych spółek giełdowych w kategorii „Lider komunikacji online” w konkursie Złota Strona Emitenta XI organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Do konkursu, w dwóch kategoriach, stanęło aż 164 witryn, które oceniane były przez jury złożone ze specjalistów z takich dziedzin jak: ekonomia, dziennikarstwo, grafika, technologia i relacje inwestorskie. W drugim etapie w kategorii „Lider komunikacji online” w klasyfikacji „Spółka mała” IMS S.A. znalazła się w finałowej trójce, z której wyłoniony zostanie zwycięzca. Finał konkursu odbędzie się 6 czerwca 2018 r. podczas X Kongresu Relacji Inwestorskich SEG.

powrót