Informacje dotyczące segmentów działalności

Informacje dotyczące poszczególnych segmentów działalności operacyjnej Grupy IMS prezentowane są w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Dokonując klasyfikacji segmentów operacyjnych w Grupie kierowano się zasadą, że segment operacyjny jest częścią składową jednostki:

 1. która angażuje się w działalność gospodarczą, w związku z którą może uzyskiwać przychody i ponosić koszty (w tym przychody i koszty związane z transakcjami z innymi częściami składowymi tej samej jednostki);
 2. której wyniki działalności są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych w jednostce oraz wykorzystujący te wyniki przy podejmowaniu decyzji o zasobach alokowanych do segmentu i przy ocenie wyników działalności segmentu;
 3. w przypadku której są dostępne oddzielne informacje finansowe.

Sprawozdawczość segmentów operacyjnych na poziomie Grupy jest spójna z raportowaniem wewnętrznym na potrzeby Zarządu jednostki dominującej i Kierownictwa poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy. Zarząd jednostki dominującej monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji dotyczących alokacji zasobów oraz oceny skutków wyników działalności.

Grupa stosuje jednolite zasady księgowe dla wszystkich segmentów.

Do przychodów segmentu nie zalicza się:

 • zysków nadzwyczajnych;
 • przychodów z tytułu dywidend;
 • pozostałych, niewymienionych przychodów operacyjnych i finansowych, których przyporządkowanie do poszczególnych segmentów nie jest możliwe.

Koszty segmentu stanowią koszty bezpośrednie projektów realizowanych w ramach danego segmentu dające się zakwalifikować do danego segmentu.

Do kosztów segmentu nie zalicza się:

 • kosztów ogólnych nie dających się zakwalifikować do danego segmentu;
 • strat nadzwyczajnych;
 • pozostałych, niewymienionych kosztów operacyjnych i finansowych, których przyporządkowanie do  danego segmentu nie jest możliwe.

Wynik segmentu jest różnicą między przychodami segmentu a kosztami segmentu.

Podstawowym segmentowym układem sprawozdawczym przyjętym przez Grupę IMS jest układ według segmentów branżowych. Organizacja i zarządzanie Grupy odbywa się w podziale na segmenty, uwzględniające rodzaj oferowanych usług.

Działalność Grupy mieści się w pięciu podstawowych segmentach:

 • Abonamenty audio i wideo;
 • Abonamenty aroma;
 • Usługi reklamowe audio;
 • Digital Signage;
 • Eventy.

Podział dotyczący obszarów geograficznych przeprowadzono opierając się na kryterium lokalizacji geograficznej klientów. Grupa działa przede wszystkim na terenie Polski. Poniższa tabela prezentuje podział przychodów ze sprzedaży uwzględniający strukturę geograficzną.

Przychody netto ze sprzedaży – struktura terytorialna Za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. Za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
Polska 46 226 40 305
Zagranica 1 828 2 921
Przychody netto ze sprzedaży 48 054 43 226

Szczegółowy opis rynków zagranicznych na których działa Grupa IMS został zaprezentowany w zakładce Dane finansowe.

W 2017 roku, jak też w 2016 roku sprzedaż do żadnego z Klientów nie przekroczyła 10% ogółu sprzedaży Grupy Kapitałowej IMS.

 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dla poszczególnych segmentów działalności (działalność kontynuowana i zaniechana)

Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r. Abonamenty 
audio i wideo
Abonamenty 
aroma
Usługi 
reklamowe audio
Digital Signage* Eventy Pozostała sprzedaż
(w tym sprzedaż towarów i materiałów)*
RAZEM
Przychody ze sprzedaży przed eliminacjami konsolidacyjnymi 19 882 6 336 9 092 11 094 3 929 3 191 53 524
% w wartości ogółem 37% 12% 17% 21% 7% 5% 100%
Koszty bezpośrednio przypisane do segmentów 8 530 3 260 2 682 4 938 2 392 2 977 24 779
WYNIK NA SEGMENCIE 11 352 3 076 6 410 6 156 1 537 213 28 744
rentowność segmentu 57% 49% 71% 55% 39% 7% 54%
Koszty operacyjne nieprzypisane do segmentów             19 030
Eliminacje konsolidacyjne             176
EBIT             9 890
Wynik na działalności finansowej             (116)
Eliminacje konsolidacyjne             -
Wynik na działalności gospodarczej             9 774
Podatek dochodowy             1 859
Zysk netto za rok obrotowy, w tym:             7 915
ZYSK NETTO PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ             7 857

*W sprawozdaniu za 2017 roku, po dokonanej szczegółowej weryfikacji, nastąpiła reklasyfikacja przychodów z kategorii „sprzedaż towarów i materiałów” do kategorii „Digital Signage”. Reklasyfikowane przychody dotyczyły sprzedaży monitorów, LED-ów i innych urządzeń Digital Signage. Za 2017 roku reklasyfikacją objętych zostało 543 tys. PLN przychodów.

Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r. Abonamenty 
audio i wideo
Abonamenty 
aroma
Usługi 
reklamowe audio
Digital Signage* Eventy Pozostała sprzedaż
(w tym sprzedaż towarów i materiałów)*
RAZEM
Przychody ze sprzedaży przed eliminacjami konsolidacyjnymi 18 739 5 566 7 417 9 700 3 031 4 478 48 931
% w wartości ogółem 38% 11% 15% 20% 6% 9% 100%
Koszty bezpośrednio przypisane do segmentów 8 155 3 019 1 962 4 754 1 828 3 831 23 549
WYNIK NA SEGMENCIE 10 584 2 547 5 455 4 946 1 203 647 25 382
rentowność segmentu 56% 46% 74% 51% 40% 14% 52%
Koszty operacyjne nieprzypisane do segmentów             18 195
Eliminacje konsolidacyjne             305
EBIT             7 492
Wynik na działalności finansowej             (603)
Eliminacje konsolidacyjne             225
Wynik na działalności gospodarczej             7 114
Podatek dochodowy             1 425
Zysk netto za rok obrotowy, w tym:             5 689
ZYSK NETTO PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ             5 722

‘*W sprawozdaniu za 2017 roku, po dokonanej szczegółowej weryfikacji, nastąpiła reklasyfikacja przychodów z kategorii „sprzedaż towarów i materiałów” do kategorii „Digital Signage”. Reklasyfikowane przychody dotyczyły sprzedaży monitorów, LED-ów i innych urządzeń Digital Signage. Za  okres 2016 r. – dla zachowania porównywalności - reklasyfikacją objętych zostało 1.069 tys. PLN przychodów oraz 809 tys. PLN kosztów bezpośrednio przypisanych do segmentu.

Pozostałe informacje dotyczące segmentów działalności

Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r. Abonamenty 
audio i wideo
Abonamenty 
aroma
Usługi 
reklamowe audio
Digital 
Signage*
Eventy Wartości nieprzypisane 
do wskazanych segmentów*
RAZEM
Aktywa segmentu sprawozdawczego, w tym: 12 316 3 904 975 6 444 1 003 1 883 26 525
Wartość firmy 545 316 104 1 442 39 - 2 446
Wartości niematerialne 186 - - - - 511 697
Rzeczowe aktywa trwałe 5 726 2 412 - 1 265 142 884 10 429
Należności z tytułu dostaw i usług 5 859 1 176 871 3 737 822 488 12 953
Amortyzacja 1 605 808 11 508 47 588 3 567
Przychody od klientów zewnętrznych 15 906 6 036 9 092 11 094 3 719 2 207 48 054
Przychody z tytułu transakcji między segmentami 3 976 300 - - 210 984 5 470

 

Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r. Abonamenty 
audio i wideo
Abonamenty 
aroma
Usługi 
reklamowe audio
Digital 
Signage*
Eventy Wartości nieprzypisane 
do wskazanych segmentów*
RAZEM
Aktywa segmentu sprawozdawczego, w tym: 8 863 4 254 2 343 5 215 899 1 262 22 836
Wartość firmy 545 316 104 1 442 39 - 2 446
Wartości niematerialne 143 - - - - 287 430
Rzeczowe aktywa trwałe 6 084 2 338 - 1 496 178 729 10 825
Należności z tytułu dostaw i usług 2 091 1 600 2 239 2 277 682 246 9 135
Amortyzacja 1 299 739 27 480 31 789 3 365
Przychody od klientów zewnętrznych 14 829 5 137 7 417 9 700 2 972 3 171 43 226
Przychody z tytułu transakcji między segmentami 3 910 429 - - 59 1 307 5 705

*W sprawozdaniu za 2017 roku, po dokonanej szczegółowej weryfikacji, nastąpiła reklasyfikacja przychodów z kategorii „sprzedaż towarów i materiałów” do kategorii „Digital Signage”. Reklasyfikowane przychody dotyczyły sprzedaży monitorów, LED-ów i innych urządzeń Digital Signage. Za 2017 roku reklasyfikacją objętych zostało 543 tys. PLN przychodów. Za  okres 2016 r. – dla zachowania porównywalności -  reklasyfikacją objętych zostało 1.069 tys. PLN przychodów.

powrót