Dywidenda

W dniu 20 lutego 2018 roku Zarząd IMS S.A. raportem ESPI nr 6/2018 biorąc pod uwagę bardzo dobre szacunkowe wyniki Grupy IMS za 2017 rok (raport ESPI 5/2018 z 14.02.2018 r.) oraz bardzo dobrą sytuację finansową IMS S.A. i Grupy IMS zarekomendował Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy za 2017 rok w wysokości 20 gr/akcję. Ww. rekomendacja oznacza przeznaczenie na wypłatę dla Akcjonariuszy maksymalnie kwoty 6.699.979,80 zł i 67% wzrost dywidendy na jedną akcję w stosunku do wypłaconej za rok 2016. Stopa dywidendy, biorąc za podstawę kurs zamknięcia z 20.02.2018 roku, to 5,65%. Dywidendą objętych będzie maksymalnie 33.499.899 akcji. Z uwagi na posiadanie przez Spółkę akcji własnych oraz możliwy dalszy skup akcji (akcje własne nie uczestniczą w dywidendzie), ostateczna liczba akcji będących w posiadaniu Akcjonariuszy i uprawniających do dywidendy za rok 2017 oraz wartość wypłacanej dywidendy zostanie ustalona przez Zarząd Spółki po zatwierdzeniu dywidendy do wypłaty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), według stanu na dzień dywidendy. Przy czym intencją Zarządu jest rekomendowanie ZWZ utrzymania stałej wartości dywidendy w wysokości 20 gr na akcję.

Ww. rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendową prowadzoną w Grupie IMS opublikowaną raportem bieżącym 26/2016 z 17.05.2016 r., mówiącą o corocznym przeznaczaniu do podziału między Akcjonariuszy co najmniej 60% skonsolidowanego zysku netto przypisanego jednostce dominującej.

W dniu 20 czerwca 2017 roku IMS S.A. wypłaciła dywidendę za 2016 rok w wysokości 4.019.987,88 PLN, tj. 12 groszy/akcję. Na wypłatę dywidendy została przeznaczona część zysku netto IMS S.A. za 2016 rok (pozostała część 1.225 tys. PLN została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki). Dywidendą objętych było 33.499.899 akcji.

Dywidenda wypłacana jest konsekwentnie od pierwszego roku funkcjonowania Spółki na rynku publicznym.

 

Tabela: Dywidenda wypłacona za lata 2012 – 2016 i rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2017

Dywidenda za 2012 rok za 2013 rok za 2014 rok za 2015 rok za 2016 rok za 2017 rok
wypłacona wypłacona wypłacona wypłacona wypłacona rekomendacja Zarządu
wartość w PLN 662 300,72 1 327 401,44 2 664 877,04 7 704 976,77 4 019 987,88 6 699 979,80
wartość w groszach na akcję 2 4 8 23 12 20
liczba akcji objętych dywidendą 33 115 036 33 185 036 33 310 963 33 499 899 33 499 899 33 499 899
zysk netto Grupy IMS przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 1 252 172 3 681 581 5 505 426 6 888 091 5 721 915 7 856 757
stopa dywidendy 2,11 % 2,23 % 3,33 % 8,75% 3,48 % 5,65%

Wskaźnik stopy dywidendy wyliczony jako:

Stopa dywidendy = dywidenda w groszach na akcję / cena rynkowa 1 akcji

Przy czym:

  1. Dla dywidendy wypłaconej za lata 2012; 2013; 2014; 2015; 2016 cena rynkowa 1 akcji = kurs zamknięcia sesji z dnia podjęcia uchwały przez ZWZ dotyczącej wypłaty dywidendy;
  2. Dla dywidendy zarekomendowanej przez Zarząd Spółki do wypłaty za rok 2017 cena rynkowa 1 akcji = kurs zamknięcia z dnia rekomendacji Zarządu (20.02.2018 roku).