Dane finansowe

Wyniki finansowe

Tabela: Wybrane informacje finansowe za lata 2017-2016

(w tys. PLN) 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2017 r. 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2016 r. Zmiana wartościowa Zmiana procentowa
Przychody netto ze sprzedaży 48 054 43 226 4 828 11%
Koszty działalności operacyjnej 38 083 35 761 2 322 6%
Wynik na sprzedaży 9 996 7 676 2 320 30%
EBIT 9 890 7 492 2 398 32%
EBITDA (Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja) 13 457 10 857 2 600 24%
Wynik brutto 9 774 7 114 2 660 37%
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 7 857 5 722 2 135 37%

 

Wykres: Wyniki finansowe w ostatnich 5 latach działalności Grupy IMS 

Wykres: Struktura przychodów netto ze sprzedaży według kategorii sprzedaży w latach 2017 – 2016 (w tys. PLN)

W 2017 roku, w porównaniu do roku 2016, po dokonanej szczegółowej weryfikacji, nastąpiła reklasyfikacja przychodów z kategorii „sprzedaż towarów i materiałów” do kategorii „Digital Signage”. Reklasyfikowane przychody dotyczyły sprzedaży monitorów, LED-ów i innych urządzeń Digital Signage. Reklasyfikowana wartość przychodów w 2017 r. to 543 tys. PLN, a w roku 2016 – dla zachowania porównywalności - to kwota 1.069 tys. PLN.  

W kategorii „sprzedaż towarów i materiałów” znajdują się przychody z tytułu sprzedaży aromaboxów, olejków aroma, wzmacniaczy, głośników i innych urządzeń. Klienci Grupy IMS preferują czasami większy jednorazowy zakup zamiast usługi świadczonej w kilkuletnim modelu abonamentowym.

Przychody netto ze sprzedaży osiągnęły w 2017 r. wartość 48.054 tys. PLN i wzrosły o 4.828 tys. PLN (tj. o 11%) w stosunku do roku 2016. Rok 2017 był bardzo udany we wszystkich podstawowych segmentach sprzedażowych. Na szczególną uwagę zasługuje wzrost sprzedaży usług reklamowych. Przychody z usług reklamowych audio i usług reklamowych Digital Signage łącznie (usługi reklamowe Digital Signage stanowią część większego segmentu „Digital Signage”) wzrosły z 12.721 tys. PLN w roku 2016 do 15.199 tys. PLN w roku 2017 – wzrost o 2.478 tys. PLN, tj. o blisko 20%. IMS S.A. po raz pierwszy osiągnęła poziom 15 mln PLN przychodów z usług reklamowych. Do tej pory najlepszym rezultatem była sprzedaż w wysokości 13.061 tys. PLN osiągnięta w roku 2015. Wzrost przychodów to efekt opisywanej i realizowanej od końca 2015 roku strategii Spółki, polegającej na powiększaniu zespołów sprzedażowych o wartościowych i doświadczonych menedżerów i handlowców oraz zwiększenia wydatków analityczno - marketingowych, co owocuje większą świadomością wartości usług IMS S.A. wśród decydentów odpowiadających za budżety reklamowe w domach mediowych i u innych kluczowych klientów.

Stały, systematyczny wzrost przychodów widoczny jest w kluczowych z punktu widzenia stabilności biznesu Spółki segmentach abonamentowych.
W okresie ostatnich sześciu lat działalności Grupa zwiększyła swoje przychody w segmencie abonamentów audio i wideo z 9.333 tys. PLN w 2011 roku do 15.906 tys. PLN w 2017 roku – wzrost o 70%.

Abonamenty audio i wideo Za rok zakończony
31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2014 r. 31.12.2015 r. 31.12.2016 r. 31.12.2017 r.
Abonamenty audio 7 800 8 890 10 116 10 544 10 997 11 682 12 426
Abonamenty wideo 1 533 2 183 2 464 2 754 2 976 3 147 3 481
Abonamenty audio i wideo łącznie 9 333 11 073 12 580 13 298 13 973 14 829 15 906

Jeszcze wyższy wzrost zauważalny jest w segmencie abonamentów aroma. W 2011 roku Grupa uzyskała przychody z tego segmentu w wysokości 1.752 tys. PLN, podczas gdy w 2017 roku była to już wartość 6.036 tys. PLN (wzrost o 245%).

Przychody z tytułu abonamentów aroma Za rok zakończony
31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2014 r. 31.12.2015 r. 31.12.2016 r. 31.12.2017 r.
Abonamenty aroma 1 752 2 449 3 240 3 864 4 352 5 137 6 036

 

Grupa IMS posiada zdywersyfikowany portfel odbiorców. W 2017 roku Grupa nie dokonała sprzedaży na rzecz jakiegokolwiek odbiorcy, której wartość przekroczyłaby w ciągu jednego roku 10% ogółu wartości sprzedaży Grupy. Mocno zdywersyfikowany jest także portfel dostawców. W 2017 roku Grupa nie zawierała transakcji z jakimkolwiek dostawcą, z którym wartość zakupów przekroczyłaby 10% ogółu zakupów dokonywanych przez Grupę.

Ciekawe instalacje systemów galeryjnych Digital Signage

W 2017 roku IMS r&d zainstalowała niestandardowy, bardzo duży nośnik informacyjno-reklamowy o powierzchni 62m2 w Galerii Serenada w Krakowie. Ekran LED o wymiarach: 10,5 m wysokości i 6 m szerokości został umieszczony na ścianie jednej z wind. Jest to kolejna (po instalacji w 2016 r. w Centrum Handlowym Blue City w Warszawie) tak niestandardowa instalacja systemu LED w galerii w Polsce. Ekran w Galerii Serenada doskonale wpisuje się w identyfikację tego miejsca, które jest wyjątkową, nowoczesną Galerią ze 160 sklepami, największym w Polsce krytym Aquaparkiem oraz 12-salowym Multikinem.

W Galerii Serenada wdrożyliśmy również system DS. składający się z 6 wayfinderów (interaktywne urządzenia, dzięki którym klient w czasie rzeczywistym otrzymuje informację o aktualnych promocjach, lokalizacjach sklepów oraz drodze do nich). W Galerii Serenada w wayfinderach zastosowano najnowocześniejsze, pojemnościowe monitory oraz technologię lokalizacyjną, która działa w systemie online zarówno na wayfinderach, jak i na stronie www. Obudowa urządzeń została wykonana z estetycznego i trwałego w użytkowaniu konglomeratu, w oparciu o indywidualnie przygotowany projekt.

Zdjęcie 1. Instalacja systemu Digital Signage w Galerii Serenada

   

 

Zdjęcie 2. Instalacja wayfinderów w Galerii Serenada

   

 

Interesującym projektem realizowanym w 2017 roku była także instalacja  nowoczesnego infopunktu w Centrum Handlowym Arkadia w Warszawie. Dwustronny totem Digital Signage z monitorami informacyjnymi, dwa w pełni wyposażone stanowiska pracy, a także nowoczesny, dopasowany do stylistyki wnętrza design – to główne elementy infopunktu w C.H. Arkadia w Warszawie, który IMS r&d  współtworzył z Galerią Arkadia. Infopunkt w centrum handlowym to wizytówka Galerii. Przy jego projektowaniu dla C.H. Arkadia ważne było, aby swoim wyglądem i jakością obsługi Klienta korespondował z wysokim standardem i wizerunkiem galerii. Infopunkt w tej galerii został zaprojektowany również z myślą o osobach niepełnosprawnych.

Zdjęcie 3. Infopunkt w Galerii Arkadia

W strukturze geograficznej przychodów, wciąż dominującym rynkiem zbytu jest rynek krajowy.

Przychody netto ze sprzedaży – struktura terytorialna Za rok zakończony
31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2014 r. 31.12.2015 r. 31.12.2016 r. 31.12.2017 r.
Sprzedaż w Polsce 24 192 26 107 30 172 34 716 39 448 40 305 46 226
Sprzedaż zagraniczna 475 832 1 142 2 297 2 553 2 921 1 828
Przychody netto ze sprzedaży 24 667 26 939 31 314 37 013 42 001 43 226 48 054
Udział procentowy sprzedaży zagranicznej w przychodach netto ze sprzedaży 1,9% 3,1% 3,7% 6,2% 6,1% 6,8% 3,8%

 

Tabela: Struktura terytorialna przychodów netto ze sprzedaży zagranicznej w roku 2017 i 2016

Terytorium

Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.

Za rok zakończony
31 grudnia 2016 r.

Zmiana 2017 vs. 2016

wartościowa

procentowa

240px-Flag_of_Slovakia

Słowacja

389

1 199

(810)

(68%)

flagge-deutschland

Niemcy

327

303

24

8%

240px-Flag_of_the_Czech_Republic

Czechy

288

315

(27)

(9%)

Rumunia

138

135

3

2%

Węgry

124

175

(51)

(29%)

Austria 88 80 8 10%

czerwono-bialo-czerwone

Chorwacja

78

55

(23)

42%

300px-Flag_of_Romania

Szwajcaria

73

42

31

74%

Hiszpania

63

67

(4)

(6%)

Słowenia

29

15

14

93%

Litwa

28

11

17

155%

flaga-bulgarii

Bułgaria

25

185

(160)

(86%)

Łotwa

22

30

(8) (27%)

Estonia

22

16

6

38%

220px-Civil_Ensign_of_Slovenia

Wielka Brytania

3

57

(54)

(95%)

240px-Flag_of_Hungary

Zjednoczone Emiraty Arabskie

-

215

(215)

(100%)

Pozostałe

131

21

110

524%
Razem 1 828 2 921 (1 093) 37%

Spadek przychodów zagranicznych w 2017 roku w stosunku do 2016 roku, wynika w głównej mierze z niższej sprzedaży urządzeń i olejków aroma do dystrybutora usług aromamarketingowych na terenie Słowacji i Czech.

 

Wykres: Koszty działalności operacyjnej w latach 2017 i 2016

W 2017 roku, koszty działalności operacyjnej wzrosły w stosunku do 2016 r. o 2.322 tys. PLN (wzrost w ciągu okresu o 6,5%), przy jednoczesnym wzroście przychodów ze sprzedaży w analogicznym okresie o 4.828 tys. PLN, tj. o 11%. Wzrost kosztów w największej pozycji „Usługi obce” związany był wyłącznie z wyższą sprzedażą, szczególnie w IV kwartale 2017 roku. Niższe koszty wynagrodzeń w 2017 roku w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. związane są z ujęciem w I połowie 2016 roku (głównie w kategorii „Wynagrodzenia”) kosztów odsprzedaży akcji własnych wybranym menedżerom, pracownikom i współpracownikom Grupy Kapitałowej IMS.