Analiza wskaźnikowa

Parametr Formuła obliczeniowa 2016 2017
RoA zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 17,2% 20,8%
aktywa ogółem
RoE zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 30,4% 37,9%
kapitał własny
Rentowność EBITDA EBITDA 25,1% 28,0%
przychody netto ze sprzedaży
Rentowność netto zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 13,2% 16,4%
przychody netto ze sprzedaży
Dług netto (mln PLN) dług oprocentowany minus środki pieniężne 0,6 1,0

W 2017 roku odnotowany został wzrost wszystkich ww. wskaźników rentowności.