Akcjonariat

Struktura Akcjonariatu

Na 31 grudnia 2017 roku nie istnieje podmiot dominujący wobec IMS S.A., ani podmiot sprawujący kontrolę nad Spółką.

Poniższa tabela prezentuje szczegółowo zestawienie stanu posiadania akcji IMS S.A. lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące IMS na 31.12.2017 roku oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania wraz ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji IMS S.A. Wyemitowane akcje IMS S.A. nie są uprzywilejowane co do dywidendy ani co do głosu, w związku z tym liczba akcji posiadanych przez wymienionych poniżej Akcjonariuszy jest równa liczbie głosów z nich wynikających.

 

SKŁAD AKCJONARIATU   Stan na - 31 grudnia 2017 r. Stan na dzień publikacji sprawozdania - 24 kwietnia 2018 r. Zmiana w okresie 31.12.2017 r. – 24.04.2018 r.
    liczba akcji % w kapitale zakładowym oraz % liczby głosów na WZ liczba akcji % w kapitale zakładowym oraz % liczby głosów na WZ liczba akcji % w kapitale zakładowym oraz % liczby głosów na WZ
Akcje kontrolowane przez osoby nadzorujące * Właściciel prawny akcji            
Artur G. Czeszejko-Sochacki Cacheman Limited 3 354 973 10,01% 3 354 973 10,01% - -
Artur G. Czeszejko-Sochacki Artur G. Czeszejko-Sochacki 200 000 0,60% 200 000 0,60% - -
Wiesław Rozłucki Wiesław Rozłucki 320 000 0,96% 320 000 0,96% - -
Jarosław Dominiak Jarosław Dominiak 104 380 0,31% 104 380 0,31% - -
Andrzej Chajec Andrzej Chajec 100 000 0,30% 100 000 0,30% - -
Jarosław Parczewski Jarosław Parczewski 25 000 0,07% 25 000 0,07% - -
SUMA   4 104 353 12,25% 4 104 353 12,25% - -
Akcje kontrolowane przez osoby zarządzające * Właściciel prawny akcji            
Dariusz Lichacz Dariusz Lichacz 6 282 320 18,75% 6 158 820 18,38% (123 500) (0,37%)
Michał Kornacki Michał Kornacki 5 874 784 17,54% 5 874 784 17,54% - -
Michał Kornacki Milena Kornacka 65 000 0,19% 65 000 0,19% - -
Piotr Bielawski Piotr Bielawski 850 000 2,54% 840 000 2,51% (10 000) (0,03%)
Wojciech Grendziński Wojciech Grendziński 357 305 1,07% 357 305 1,07% - -
SUMA   13 429 409 40,09% 13 295 909 39,69% (133 500) (0,40%)
Akcjonariusze posiadający powyżej 5% kapitału zakładowego Właściciel prawny akcji            
Paweł Przetacznik* Paweł Przetacznik 2 835 019 8,46% 2 835 019 8,46% - -
Fundusze Zarządzane przez TRIGON TFI S.A. Fundusze Zarządzane przez TRIGON TFI S.A. 2 486 220 7,42% 2 486 220 7,42% - -
Fundusze Zarządzane przez OPERA TFI S.A.** Fundusze Zarządzane przez OPERA TFI S.A.** 2 202 719 6,58% 2 202 719 6,58% - -
SUMA   7 523 958 22,46% 7 523 958 22,46% - -
IMS S.A. (Akcje własne) *** IMS S.A. (Akcje własne) *** 539 926 1,61% 561 477 1,68% 21 551 0,06%
Pozostali akcjonariusze Pozostali akcjonariusze 7 902 253 23,59% 8 014 202 23,92% 111 949 0,33%
SUMA AKCJONARIATU   33 499 899 100% 33 499 899 100% - -

*zgodnie z oświadczeniami złożonymi w dniach 11 – 20 kwietnia 2018 r.
** zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, stan uwzględniający przeprowadzone skupy akcji
*** zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych

IMS S.A. informuje, iż na dzień publikacji niniejszego sprawozdania nie ma wiedzy o zawartych umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
W Spółce nie występują papiery wartościowe, które dawałyby specjalne uprawnienia kontrolne wobec Spółki.

Wykres: Struktura akcjonariatu na dzień publikacji sprawozdania