Akcje IMS S.A.


Akcje IMS S.A.

Na 31 grudnia 2017 roku liczba akcji IMS S.A. wynosi 33.499.899. Wszystkie akcje IMS S.A. są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Struktura kapitału podstawowego na dzień publikacji sprawozdania

Ilość akcji

Ilość głosów

Wartość nominalna akcji (w złotych)

Wartość nominalna 1 akcji (w złotych)

Seria A

33 499 899

33 499 899

669 997,98

0,02

Akcje nie są uprzywilejowane co do dywidendy ani co do głosu.

Na 31.12.2017 roku Spółka posiadała 539.926 akcji własnych nabytych w ramach prowadzonych Skupów Akcji Własnych. Na dzień publikacji sprawozdania liczba posiadanych akcji własnych wynosi 561.477 (1,68% kapitału zakładowego Spółki).

powrót

Kurs akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Spółka 20 października 2014 roku zadebiutowała na Głównym Rynku GPW - notowania zostały przeniesione z NewConnect. Ostatnim dniem notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu był 17 października 2014 roku.

Tabela poniżej prezentuje kursy akcji IMS S.A. na zamknięciu sesji na ostatni dzień miesiąca. W 2017 roku najniższy kurs akcji IMS S.A. na zamknięciu sesji wyniósł 2,73 PLN (18 stycznia 2017 roku), natomiast najwyższy kurs akcji na zamknięciu sesji wyniósł 3,63 PLN (20 i 24 lipca 2017 roku). Różnica pomiędzy notowaniem na koniec 2016 roku i koniec 2017 roku wyniosła (+) 18,47%. Od momentu debiutu akcji na rynku NewConnect (4 stycznia 2012 roku) do 31.12.2017 r. kurs akcji wzrósł o 218% z 1,07 PLN do 3,40 PLN, natomiast od debiutu na NewConnect do 20.04.2018 r. kurs wzrósł z 1,07 PLN do 4,00 PLN, tj. o 274%.

 

  okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2012 r.* Okres 12 miesięcy zakończony okres od dnia 01.01.2018 do 20.04.2018
31.12.2013 r. 31.12.2014 r. 31.12.2015 r. 31.12.2016 r. 31.12.2017 r.
Kurs na koniec okresu 0,69 zł 1,59 zł 2,23 zł 2,05 zł 2,87 zł 3,40 zł 4,00 zł
Kurs odniesienia 1,07 zł
(2012-01-04)
0,69 zł
(2012-12-28)
1,59 zł
(2013-12-30)
2,23 zł
(2014-12-30)
2,05 zł
(2015-12-30)
2,87 zł
(2016-12-30)
3,40 zł
(2017-12-29)
Data początkowa 2012-01-04 2013-01-02 2014-01-02 2015-01-02 2016-01-02 2017-01-02 2018-01-03
Data końcowa 2012-12-28 2013-12-30 2014-12-30 2015-12-30 2016-12-30 2017-12-29 2018-04-20
Zmiana procentowa (35,51%) 130,43% 40,25% (8,07%) 40,00% 18,47% 17,65%
Zmiana wartościowa (0,38 zł) 0,90 zł 0,64 zł (0,18 zł) 0,82 zł 0,53 zł 0,60 zł
Minimalny kurs zamknięcia 0,69 zł 0,61 zł 1,41 zł 1,80 zł 1,96 zł 2,73 zł 3,32 zł
Maksymalny kurs zamknięcia 1,71 zł 1,64 zł 2,50 zł 2,41 zł 3,10 zł 3,63 zł 4,10 zł
Średni kurs zamknięcia z wszystkich sesji w roku 1,16 zł 1,09 zł 1,89 zł 2,24 zł 2,48 zł 3,38 zł 3,66 zł
Wolumen obrotu (w tys. sztuk) 480,3 430,0 1 659,6 3 075,6 5 172,6 1 506,7 430,6
Średni wolumen obrotów / sesję (w tys. sztuk) 2,00 1,7 6,7 12,3 20,6 6,0 5,7
Obroty (w tys. PLN) 529,7 439,6 3 208,4 6 778,4 12 668,6 5 089,1 1 613,5
Średnie obroty na sesję (w tys. PLN) 2,2 1,8 12,9 27,0 50,5 20,4 21,2

* debiut na rynku NewConnect od 04.01.2012 roku
Źródło: Opracowanie Spółki na podstawie danych z serwisu infostrefa (http://infostrefa.com/infostrefa/pl/)

Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile nie zaznaczono inaczej


Wykres: Kurs akcji IMS S.A. w okresie styczeń 2012 r. – kwiecień 2018 r.

Wolumen obrotu przyjęty dla potrzeb powyższego wykresu jest to średni obrót dzienny dla danego miesiąca, natomiast za kurs przyjęty jest kurs z ostatniego dnia miesiąca.

Wykres: Kurs akcji IMS S.A. w okresie 04.01.2012 r. – 20.04.2018 r. w odniesieniu do indeksów WIG i WIG Media

Dla potrzeb prezentacji powyższego wykresu przyjęto, iż na dzień rozpoczęcia notowań IMS S.A. na NewConnect (4 stycznia 2012 roku) wartość każdego indeksu =1. W kolejnych okresach wartość indeksu wyliczono jako: wartość indeksu na każdy dzień prezentacji / wartość indeksu z 04.01.2012 r.

powrót

Zmiany liczby akcji Spółki w trakcie 2017 roku

W 2017 roku nie wystąpiły zmiany w kapitałowych papierach wartościowych (akcjach IMS S.A.).

powrót

Skup akcji własnych przeprowadzony przez IMS S.A.

Skup akcji własnych prowadzony przez IMS S.A. w 2017 roku odbywał się na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 9 czerwca 2016 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych IMS S.A. oraz uchwalonego przez Zarząd Spółki 26 września 2016 roku Programu Skupu akcji własnych.

Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd IMS S.A. do nabycia nie więcej niż 1.000.000 akcji własnych Spółki w okresie od 1 września 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych. Nabywanie akcji mogło następować za cenę nie niższą niż 2,00 PLN za jedną akcję i nie wyższą niż 4,50 PLN za jedną akcję. Łącznie na nabycie akcji przeznaczona została kwota 2.000.000 złotych. Nabyte akcje własne, zgodnie z Programem Skupu przyjętym 26.09.2016 r. przez Zarząd IMS, mogą być:

 • umorzone, lub
 • przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub
 • przeznaczone na inny prawnie dopuszczalny cel wskazany przez Zarząd Spółki.

Nabywanie akcji mogło następować poprzez:

 • składanie zleceń maklerskich;
 • zawieranie transakcji pakietowych;
 • zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym;
 • ogłoszenie wezwania.

Przyjęty 26 września 2016 roku Program zakładał, iż skup akcji zostanie zrealizowany w ramach jednej lub kilku transz w okresie 26.09.2016 r. – 31.12.2017 r.

W 2016 roku w ramach powyższego Programu zostały przeprowadzone dwie Transze skupu akcji własnych, w których Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki ustaliły cenę skupu akcji odpowiednio w wysokości: 2,60 PLN i 2,70 PLN za 1 akcję. Spółka zaoferowała nabycie łącznie 700 tys. sztuk akcji własnych. Obie Transze w związku z brakiem zgłoszeń ofert sprzedaży przez Akcjonariuszy zostały zamknięte bez realizacji.

W dniu 24 stycznia 2017 roku ogłoszona została III Transza Skupu Akcji, która miała trwać nie później niż do 24 lutego 2017 roku. Nabywanie akcji własnych miało następować poprzez zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym w następstwie skierowania do akcjonariuszy Zaproszenia do składania Ofert Zbycia Akcji. Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki ustaliły cenę skupu akcji w III Transzy Programu Skupu w wysokości 3,00 PLN za 1 akcję oraz liczbę nabywanych akcji w ilości 300.000 sztuk. W dniu 8 lutego 2017 r. upłynął termin przyjmowania Ofert Zbycia Akcji w ramach III Transzy Programu Skupu. W czasie wyznaczonym na przyjmowanie ofert (tj. 26.01.2017 – 08.02.2017) nie wpłynęła żadna Oferta Zbycia Akcji, w związku z tym III Transza Programu Skupu została zamknięta bez realizacji.

W dniu 13 czerwca 2017 roku ogłoszona została IV Transza Skupu Akcji, która miała trwać nie później niż do 21 lipca 2017 roku. Nabywanie akcji własnych miało następować poprzez zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym w następstwie skierowania do akcjonariuszy Zaproszenia do składania Ofert Zbycia Akcji. Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki ustaliły cenę skupu akcji w IV Transzy Programu Skupu w wysokości 3,60 PLN za 1 akcję oraz liczbę nabywanych akcji w ilości 400.000 sztuk. W dniu 12 lipca 2017 r. został zakończony i rozliczony skup akcji własnych w ramach IV Transzy Programu Skupu realizowany na podstawie Uchwały nr 19 ZWZ IMS S.A. z 09.06.2016 r. W ramach tej Transzy Spółka nabyła 396.349 akcji o łącznej wartości nominalnej 7.926,98 PLN, stanowiących 1,18% kapitału zakładowego IMS S.A. i uprawniających do 396.349 głosów na WZ (1,18% wszystkich głosów). Akcje zostały nabyte przez Spółkę za łączną cenę 1.426.856,40 PLN. Podatek PCC z tytułu skupu wyniósł 14.269,00 PLN a koszt opłat notarialnych – 1.314,00 PLN. Łącznie wydatki w IV Transzy Skupu Akcji wyniosły 1.442.439,40 PLN.

W dniu 18 września 2017 roku ogłoszona została V Transza Skupu Akcji, która miała trwać nie później niż do 20 października 2017 roku. Nabywanie akcji własnych miało następować poprzez zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym w następstwie skierowania do akcjonariuszy Zaproszenia do składania Ofert Zbycia Akcji. Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki ustaliły cenę skupu akcji w V Transzy Programu Skupu w wysokości 3,75 PLN za 1 akcję oraz liczbę nabywanych akcji w ilości 145.000 sztuk. W dniu 12 października 2017 r. został zakończony i rozliczony skup akcji własnych w ramach V Transzy Programu Skupu realizowany na podstawie Uchwały nr 19 ZWZ IMS S.A. z 09.06.2016 r. W ramach tej Transzy Spółka nabyła 143.577 akcje o łącznej wartości nominalnej 2.871,54 PLN, stanowiące 0,43% kapitału zakładowego IMS S.A. i uprawniające do 143.577 głosów na WZ (0,43% wszystkich głosów). Akcje zostały nabyte przez Spółkę za łączną cenę 538.413,75 PLN. Podatek PCC z tytułu skupu wyniósł 5.385,00 PLN a koszt opłat notarialnych – 1.980,00 PLN. Łącznie wydatki w V Transzy Skupu Akcji wyniosły 545.778,75 PLN.

Na 31.12.2017 roku Spółka posiadała 539.926 akcji własnych, o wartości nominalnej 10.798,52 PLN, które stanowiły 1,61% kapitału zakładowego IMS i uprawniały do 539.926 głosów na WZ (1,61% wszystkich głosów).

Ponadto 25 maja 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) Uchwałą nr 19 upoważniło Zarządu IMS S.A. do kolejnego nabywania akcji własnych IMS S.A. ZWZ upoważniło Zarząd IMS S.A. do nabycia nie więcej niż 1.000.000 akcji własnych Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych. Nabywanie akcji może następować za cenę nie niższą niż 2,50 PLN za jedną akcję i nie wyższą niż 6,50 PLN za jedną akcję. Łącznie na nabycie akcji przeznaczono kwotę 2.500.000 złotych. Nabyte akcje własne mogą być:

 • umorzone, lub
 • przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub
 • przeznaczone na inny prawnie dopuszczalny cel wskazany przez Zarząd Spółki.

Nabywanie akcji może następować poprzez:

 • składanie zleceń maklerskich;
 • zawieranie transakcji pakietowych;
 • zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym;
 • ogłoszenie wezwania.

Zarząd IMS 13 lutego 2018 roku przyjął Program Skupu Akcji zakładający, iż skup akcji będzie realizowany w ramach transz realizowanych w okresie 13.02.2018 r. – 31.03.2019 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji. W tym samym dniu ogłoszona została pierwsza Transza Skupu Akcji Własnych prowadzona za pośrednictwem domu maklerskiego. Spółka w I Transzy zdecydowała o nabyciu nie więcej niż 60 tys. akcji i na to nabycie przeznaczona została kwota 150 tys. PLN. Pierwsza Transza trwała w okresie od 20 lutego 2018 roku do 20 marca 2018 r. Skup akcji w ramach I transzy odbywał się poprzez składanie zleceń maklerskich przez współpracujący z IMS dom maklerski IPOPEMA Securities S.A. W ramach tej Transzy Spółka nabyła 21.551 akcji o łącznej wartości nominalnej 431,02 zł, stanowiących 0,06% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 21.551 głosów na WZ (0,06% wszystkich głosów). Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,76 zł za 1 akcję.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania IMS S.A. posiada łącznie 561.477 akcji własnych, o wartości nominalnej 11.229,54 PLN, które stanowią 1,68% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 561.477 głosów na WZ (1,68% wszystkich głosów).

 

Zestawienie poniżej zawiera podsumowanie wszystkich przeprowadzonych w 2017 roku transz skupu akcji, które zakończyły się skupem akcji IMS S.A.

okres skupu liczba akcji (szt.) średnia cena zakupu 1 akcji (w PLN) wartość (w PLN) koszty skupu (w PLN) łączne wydatki (w PLN) wartość nominalna nabytych akcji (w PLN) liczba głosów % w kapitale zakładowym oraz % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Skup akcji prowadzony zgodnie z Uchwałą nr 19 ZWZ z 09.06.2016 r.      
12.07.2017 r. 396 349 3,60 1 426 856 15 583 1 442 439 7 926,98 396 349 1,18%
12.10.2017 r. 143 577 3,75 538 414 7 365 545 779 2 871,54 143 577 0,43%
łącznie skup akcji w roku 2017 (01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.) 539 926 3,64 1 965 270 22 948 1 988 218 10 798,52 539 926 1,61%
Akcje własne na 31.12.2017 r. 539 926         10 798,52 539 926 1,61%

powrót

Stan akcji własnych na dzień publikacji sprawozdania

okres skupu liczba akcji (szt.) średnia cena zakupu 1 akcji (w PLN) wartość (w PLN) koszty skupu (w PLN) łączne wydatki (w PLN) wartość nominalna nabytych akcji (w PLN) liczba głosów % w kapitale zakładowym oraz % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcje własne na 31.12.2017 r. 539 926         10 798,52 539 926 1,61%
Skup akcji prowadzony zgodnie z Uchwałą nr 19 ZWZ z 25.05.2017 r. r.      
20.03.2018 r. 21 551 3,76 81 132 203 81 335 431,02 21 551 0,06%
Akcje własne na dzień publikacji sprawozdania 561 477         11 229,54 561 477 1,68%

 

Zestawienie poniżej zawiera podsumowanie wszystkich przeprowadzonych przez IMS S.A. Programów Skupów Akcji Własnych

okres skupu liczba akcji (szt.) średnia cena zakupu 1 akcji (w PLN) wartość (w PLN) koszty skupu (w PLN) łączne wydatki (w PLN) wartość nominalna nabytych akcji (w PLN) liczba głosów % w kapitale zakładowym oraz % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
łącznie skup akcji w IMS S.A. w latach 2014 - 2018 (wszystkie programy skupu) 4 071 439 2,36 9 603 329 32 598 9 635 928 81 428,78 4 071 439 12,51%

powrót

Ograniczenia wykonywania prawa głosu

Na 31.12.2017 nie występuje ograniczenie wykonywania prawa głosu z akcji IMS S.A.

powrót

Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych

Umowy zakazu sprzedaży akcji IMS S.A.

W wyniku odsprzedaży akcji własnych pracownikom, menedżerom i współpracownikom spółek Grupy IMS opisanej szczegółowo w sprawozdaniu za 2016 rok, Osoby Uprawnione, które nabyły akcje własne Spółki, zostały zobowiązane do niezbywania nabytych akcji przez okres 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży akcji (akcje były odsprzedawane przez Spółkę w dniach 09.06.2016 r., 10.06.2016 r. oraz 21.06.2016 r.). Osoba Uprawniona w ramach obowiązywania zakazu zbywania akcji („Lock - up”) i w okresie jego trwania będzie zobowiązana na żądanie Zarządu Spółki do przedstawienia Spółce zaświadczenia wystawionego przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych Osoby Uprawnionej, na którym zdeponowane są akcje, potwierdzającego liczbę akcji posiadanych przez Osobę Uprawnioną według stanu na dzień wystawienia tego zaświadczenia. Naruszenie przez Osobę Uprawnioną zakazu zbywania nabytych akcji uprawnia Spółkę do żądania zapłaty przez Osobę Uprawnioną kary umownej w wysokości 50 % wartości łącznej ceny sprzedaży akcji za jaką Osoba Uprawniona nabyła akcje od Spółki.

powrót

Relacje inwestorskie w IMS S.A.

Zarząd IMS S.A. przykłada dużą wagę do wysokiej jakości relacji inwestorskich. Prowadząc je Spółka kieruje się zasadami zawartymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”, otwartością i poszanowaniem reguły równego dostępu do informacji dla wszystkich inwestorów.

Ważnym źródłem informacji dla inwestorów jest strona internetowa www.ims.fm. W 2016 i w 2017 roku Spółka prowadziła prace nad udoskonaleniem tego serwisu. Dzięki nim powstała nowa strona internetowa IMS, która w jeszcze większym stopniu pozwala realizować wytyczne „Dobrych Praktyk”. Wszystkie dostępne na niej informacje są na bieżąco aktualizowane i dają rzetelny obraz obecnej sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, uwzględniający strategię, plany i prognozy. Na stronie udostępniane są również prezentacje inwestorskie Spółki.

Pozytywny wpływ na przejrzystość Spółki dla inwestorów powinien mieć również fakt regularnego publikowania prognoz finansowych.

Członkowie Zarządu IMS S.A., w miarę możliwości, uczestniczą w konferencjach i spotkaniach z inwestorami instytucjonalnymi. Ma to przełożenie na udział instytucji finansowych w akcjonariacie IMS S.A. Jednocześnie jednym z priorytetów dla Zarządu jest zasada zapewnienia równego dostępu do informacji wszystkim uczestnikom rynku kapitałowego. Dlatego Spółka prowadzi aktywną komunikację skierowaną do inwestorów indywidualnych. IMS S.A. współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, regularnie uczestniczy też w konferencji WallStreet (w 2017 r. po raz siódmy z rzędu), która jest największym wydarzeniem umożliwiającym inwestorom indywidualnym bezpośredni kontakt ze Spółką. Przedstawiciele Zarządu biorą też udział w czatach dedykowanych dla tej grupy inwestorów.

W 2018 r. i kolejnych latach Zarząd IMS S.A. ma zamiar kontynuować aktywną i otwartą politykę relacji inwestorskich. Spółka rzetelnie komunikuje się z akcjonariuszami. W 2017 roku IMS S.A.  opublikowała 38 raportów bieżących oraz 6 raportów okresowych. 

powrót